JILS

کمی از محاسن فضای مجازی!!!!

ایرانی راهبرد مهمی است …

باتوجه‌به اهمیت این مسئله، در این پژوهش، تأثیر فضای مجازی بر فرهنگ شفاهی افراد … نتایج نشان می‌دهد فناوری اطلاعات و ارتباطات، تغییرات کیفی در عملکرد خانواده و …

“فضای مجازی و تاثیرات آن و مسئله هویت افراد” عنوان پژوهشی است به قلم … های زمانی و مکانی، گسترش ارتباطات انسانی به لحاظ کمی و کیفی، تغییر …

روش های تبلغی متعدد در فضای مجازی مجال مناسبی برای سودآوری در عرصه کسب و کار … کافی است با کمی هوش اقتصادی از این فرصت به دست آمده به درستی استفاده کنید. … این فضای علی رغم محاسن بسیاری که برای تبلیغات دارد و زمینه فروش بی …

استفاده بچه‌ها از فضای مجازی ریسک‌های زیادی دارد و این یک حقیقت است اما درصد کمی از کودکان و نوجوانان هستند که در واقع از شبکه‌های اجتماعی مانند …

فضای مجازی؛ میدان متفاوت و جذابی است که شیوه‌های مختلف فکر و … درک نمی‌شوند و کمی از خانواده فاصله می‌گیرند و به دنبال تعریف متفاوتی از خویش …

شکی نیست این فناوری در عصر حاضر مزایا و فواید زیادی برای زندگی بشر به … یکی از مهمترین وجوه تاثیر گذاری اینترنت و فضای مجازی در جامعه گسترش ….. در زندگی دوم از فضایی در جهت یادگیری استفاده کرده‌اند که سطح کیفی …

فضای مجازی و نحوه استفاده فرزندان از این فضا بسیار پیچیده شده و والدین دغدغه مند مدیریت و کنترل فرزندان … برخی افراد را کمی هیجان زده کرده است.

حقیقـت مجـازی )دربـاره فضـای مجـازی چـه بدانیـم و چـهعنـوان کتـاب: بگوییم؟(. مرکز ملی …… روش، در روزهــای اول کمــی اذیت کننــده اســت و ممکــن اســت فــرد بارهــا و.

بررسی ابعاد تربیتی فضای مجازی در تعلیم و تربیت و مزایا و چالشهای این … آموزش از طریق اینترنت، با کمی إغماض، آموزشی مجازی است که معلّم و …

ورود فضای مجازی در چند سال اخیر به جامعه ی ما مزایا و معایب خاص خود را به همراه داشته است مثل بسیاری از پدیده های مدرن دیگر که به جامعه های سنتی چون …

رسانه‌ها نیز به این ویژگی ها دامن می‌زنند ولی داستان فضای مجازی کمی متفاوت تر …… برگزاری کلاس های آموزشی در مدارس جهت آگاهی دادن به نوجوانان و جوانان در مورد مزایا و …

امیر رشیدی محقق امنیت و دسترسی به اینترنت در کمپین حقوق بشر ایران در گفت‌وگو با هانا کاویانی از نقش فناوری‌های ارتباطات و فضای مجازی در …

بخش پایانی … از مهم‌ترین آسیب‌ها و معایب استفاده بیش از حد از فضای مجازی و بازی‌های رایانه‌ای در … تعداد کمی سرشان در گوشی تلفنشان است و یا بازی می‌کنند، یا در فضای مجازی …

در حـوزۀ فضـای مجـازی وجـود دارد و بـا بـذل توجـهالزم بـه زیرسـاخت ها، نیـروی انسـانی ….. جامـع و قابـل اتـکای کمـی موجـود اسـت کـه محققـان آتـی می توانند بـر جمـع آوری این …… توجـه بـه کارکردهـا و مزایـا و معایـب و آسـیب های رسـانه های اجتماعی و فضـای مجازی …

دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن، ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻮدن و ﺗﺎﺑﻊ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻧﺒﻮدن ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ. ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش …. ﮐﻤﯽ. ارﺗﺒﺎﻃﺎت. ﮐﻪ. ﺑﻪ. واﺳﻄﻪ. اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ. و. ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎي. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﺻﻮرت. ﮔﺮﻓﺘﻪ، از. ﮐﯿﻔﯿﺖ.

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻀﺎ ﻫﺎي ﻣﺠﺎزي ﺑﺮ ﮐﻨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻮاﻧﺎن داﻧﺸﺠﻮي دﺧﺘﺮﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ … ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺠﺎزي ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ در آن ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺑﻪ. ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ….. ﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻬﻢ و ﺗﻌﯿﯿﻦ.

شبکه های اجتماعی مجازی نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی هستند. با اینکه عمر خیلی زیادی ندارند، توانسته اند به خوبی در زندگی مردم جا باز کنند. شبکه های اج…

ما به شما راههایی را پیشنهاد می کنیم تا بتوانید از فرزندانتان در فضای مجازی محافظت کنید. … به کودکانمان آموزش دهیم هرگز با غریبه ها در محیط مجازی صحبت نکنند حتی اگر در حین صحبت کردن بتوانند …. معمول بیدار می شوند تا قبل از مدرسه کمی بازی کنند و وقتهای تلف شده را هم بدین صورت جبران می کنند. … محاسن بازی ها ی رایانه ای.

بیشتر بدانیم: تأثیر فضای مجازی بر سلامت روان جوانان و نوجوانان چیست؟ …. کار با رایانه برخیزیم و کمی راه برویم، برای استراحت دادن به چشمانمان، …

کاملا مخالفم است و.

حتی کمی بیشتر از عادت… در حد اعتیاد، «اعتیاد به فضای مجازی»! این مهمان …. هر چند در مورد محاسن و مزایای حضور شهروندان در فضای مجازی و شبکه‌های …

ﻛﻤﻲ. ﺍﺯ ﺷﺒﻜﻪ. ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣـﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ …. ﻫـﺎﻱ ﺟﻨﺒـﻪ. ﻓﻀـﺎﻱ. ﻫـﺎﻱ ﺷـﺒﻜﻪ. ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻣﺠﺎﺯﻱ. ﻭ. ﻲﻫﺎﻳ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ. ﻛﻪ. ﺩﺭ. ﻗﺎﻟﺐ. ﻫـﺎﻱ ﺭﺳﺎﻧﻪ. ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ. ﻛـﺎﺭ. ﻛﻨﻨـﺪ، ﻣـﻲ.

بر این اساس و با توجه به فراگیر شدن استفاده از فضای مجازی و ارتقا کیفی و کمی رو به تزاید فناوری اینترنت در زندگی روزمره اکثریت مردم، دیگر …

اسم این عامل تربیتی گمنام (فضای مجازی)؛ فضایی که کاربرانش را … که درک نمی شوند و کمی از خانواده فاصله می گیرند و به دنبال تعریف متفاوتی از …

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، ویژه‌نامه فرهنگی با موضوع فضای مجازی، فواید و آسیب‌ها به همت پژوهش‌سرای علوم اسلامی ثقلین از …

مزایای آموزش مجازی در آموزش کارکنان سازمان آورده تغییرات دنیای فناوری … ارزیابی های کمی وجود دارد که بر اساس سطح درک محتوا از کارکنان را نشان دهد.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر