JILS

پاسخ قرآن به ادعای یهودیان دربارۀ اختصاص سعادت اخروی به آن‌ها

که حال …

در متون مقدس یهودی در باره برگزیدگی قوم یهود سخن به میان آمده است؛ قرآن کریم … این نوشتار به بررسی چگونگی طرح این موضوع در متون مقدس و دیدگاه های مختلف درباره آن و … بسوزانید؛ چون شما قوم مقدسی هستید که به خداوند، خدایتان اختصاص یافته اید. … به من پاسخ دادند که یهودی مزبور رفتاری صحیح و حتی مؤمنانه داشته، و مرا به یکی …

اعتقاد به برتری نژادی ملت یهود و اینکه آنها تافته‌ای جدا بافته‌اند و گنهکارانشان فقط چند روزی … نژادپرستی بنی اسرائیل، موجب پندار اختصاص سعادت آخرت به آنان: … جز چند روزی آتش با ما تماس نمی‌گیرد و نیز در پاسخ اینکه آمنوا بما انزل الله: … که بر بنی اسرائیل مسلط شود و به این ادعای خود رنگ و آب دین زده بودند، به دلیل اینکه قرآن …

این و جیزه در اثبات جامعیت دین است، اما منظور جامعیت به معنای کلی آن …. دربارۀ جامعیت قرآن دو آیه آمده است که تبیانیّت و تفصیل عقاید و احکام را در قرآن ثابت می کند: …… اخروی بنا شده و دین مسؤول تنظیم معیشت و سعادت آخرتی انسان است. ….. و معنوی پاسخ داده است و مشکلی نبوده که متعرض آن نشده باشد، این ادعا با …

درباره زمان آمدن و علل مهاجرت یهود به جزیرهالعرب نظریاتی وجود دارد که به اهمّ آن ها …… بخشی از آیات به تبیین اصل معاد و پاسخ به شبهات منکران مربوط می شود که ….. اسم ولقب هیچ اثری درسعادت آدمی ندارد و لازمه سعادت، ایمان به خدا و روز جزا و عمل صالح است؛ …… آیه، ادعای یهودیان مبنی بر اختصاص حیات اخروی به ایشان را تکذیب کرده است؛ چون …

ﻮﻋﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﺮاي ﻫﺪاﯾﺖ و ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎن ﻫﺎ …. ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن را از اﻧﺤﺮاف و ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﺑﻪ راه راﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ آﯾﯿﻦ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ را ﺗﺤﺮﯾﻒ … ﻣﻘﺪس از اﻧﺒﯿﺎي اﻟﻬﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺮآن از آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ دﻻﻟﺖ ﺑﺮآن دارد ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﻧﺒﯿﺎو وﺣﯽ ….. ﻨﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺑﺮاي ﺳﻌﺎدت اﺧﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪه و ﺗﺪﺑﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﻮي ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻘﻞ و ﺧﺮد آﻧﻬﺎ.

این مکاتب با ادعای رساندن بشر به سعادت، برنامه های … خداوند پاسخ به نیازهای طبیعی را در جهان خلقت آماده کرده و راه آگاه شدن از آنها را به … «خدایا ایام زندگانی مرا به آن چیزی اختصاص بده که مرا برای آن آفریده ای.) …. ب) آیه به چه مطلبی درباره هدایت اشاره دارد؟ …. بر اساس آیات قرآن کریم خداوند یک دین برای انسان ها فرستاده و به همه پیامبران …

این پژوهش با تکیه بر ضرورت جهانی‌سازی قرآن در عرصه‌ی جهانی‌شدن به ساختارها و … نمیداند بلکه آن را راهی طبیعی برای افزایش معرفت بشری و حصول سعادت و رفاه جهانی میداند. … که وجود تفکر ظهور منجی جهانی در میان ادیان و مذاهب خود دلیلی براین ادعا است. … در این آیات قرآن کریم کتاب هدایت توده‌ی‌ انسانها و بدون اختصاص به عصر یا نسل …

ادعای تأثیرپذیری بی‌واسطه اسلام از دین زرتشت، مشتمل بر دو دیدگاه است: 1. … دسته اول، مستشرقانی هستند که مدعی‌اند تعالیم قرآنی درباره معاد و تفاصیل آن از دین زرتشت اخذ شده است. … مثلاً ویل دورانت درباره منابع قرآن می‌نویسد: «قرآن از یک ‌سو به ستایش دین یهود … اینان معتقدند معارف اخروی قرآن از منابع زرتشتی اقتباس شده است.

آيا حور العين فرشته است و توضيح بفرماييد كه حور العين اختصاص. … در پاسخ به پرسش مذكور لازم است «شباهت و همزادي اسلام و يهوديت» و «ادعاي شباهت قرآن و تورات» را مورد بحث و بررسي قرار دهيم. الف. … در اسلام محوريت از آنِ ارزشهاي اخروي است. … «جان ديون پورت» درباره قرآن مي‌گويد: قرآن محسنات زيادي دارد و دو نكته آن بسيار مهم است.

ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ و اﺻﻮل ﻧﺎ. درﺳﺖ ﺑﻪ روﻧﺪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﻲ ﺧﻮد ﺟﻠﻮه. اي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ داده. اﻧﺪ، و. ﮔﺎه ﺑـﺎ. ادﻋﺎي … آن. ﻫﺎ. ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺗﻮرات. ﺑﺮﺗﺮي ﻗﻮم ﺧـﻮد را. ﺑﻪ. ﮔﻮﻧﻪ. اي ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد را. ﻧﮋاد ﺑﺮﺗﺮ و ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻠـﻮه ….. ﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﭘﺎﺳﺦ …. ﻗﺮآن ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﻠﻲ اﺳﻼم را درﺑﺎره ﻣﺮاﻋﺎت ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻞ و دﻳﮕﺮ ﻣﺬاﻫﺐ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ …. ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﺣﻘﻴﻘﻲ ….. اي ﺑﻪ ﻧﺎم آﺧﺮﻳﻦ داوري ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﺳﺘﻤﮕﺮان ﺿﺪ ﻳﻬﻮد اﺧﺘﺼـﺎص.

اساسی‌ترین پرسش انسان درباره دین این است که دین چه فایده و چه لزومی دارد؟ … یا در میان ادیان موجود حق و باطل، نیک و بد یا خوب و خوب‌تر وجود دارد و لاجرم و به حکم خرد ….. از آنچه گذشت روشن می‌شود که سعادت اخروی در گرو عوامل متعددی است از جمله: ۱ـ حسن …. ۲ـ ۳ ادعای خاتمیت دینی که اصل الهی بودن و تحریف ناشدگی کتاب آسمانی آن اثبات …

«جهل» در لغت «نقيض علم»[1] و به معناي «مطلق عدم علم » است که در فارسي از آن به «ناداني» … در سورة مائده نيز دربارة توقعات کساني که از پيامبر(ص) مي‌خواستند تا بر اساس … بنابراين، جاهليّت در قرآن به معناي ناداني و بي‌سوادي نيست؛ چراکه خيلي از … يا ناديده‌گرفتن مبدأ هستي، هدف خلقت، صراط مستقيم و مسير صحيح نيل به سعادت و …

ﮐﻨﺸﻬﺎی ﻗﺮآﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺤﺮاف و ﺟﺮم ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﮐﯿﻔﺮ. ﺗﻮﺟﻪ دارد … ﺳﻮم ﺟﻬﻞ و ﻧﺎداﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷـﻮد ﺧـﻮاه درﺑـﺎره آن. اﻋﺘﻘﺎد درﺳﺘﯽ … اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ آﻧﻬﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ در آﯾﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ اﺑﻮاﻟﻌﺎﻟﯿﻪ وﻗﺘﺎده ﮔﻮﯾﻨـﺪ …… ادﻋﺎی ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺎت ….. اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ اﻏﻮا دارﻧﺪ واﻻ در ﻣﺴﯿﺮ دور و درازی ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑـﻪ ﺳـﻮی ﺳـﻌﺎدت و ﺟﻠـﺐ رﺿـﺎی ﺧـﺪا د …

اين آيات دربارة راه تحصيل تقوا، آفرينش آسمان‌ها و زمين، توحيد و اثبات اعجاز قرآن است. … بلكه آن را سفاهت مي‌دانند و اگر در ظاهر ادعاي ايمان دارند، براي رسيدن به مقاصد دنيوي خودشان است. … در ابتداي سورة بقره‌ خداوند مردم را به سه دسته تقسيم نمود: متقين، … در نتيجه، بندگي هنگامي براي انسان موجب كمال و سعادت مي‌شود كه …

امام در پاسخ گفت: شگفتا، از او کار کشیدید اکنون که پیر و ناتوان شده است او را … زندگی مسالمت آمیز، اختصاص به اهل کتاب ندارد بلکه قرآن آن را به گونه ای خاص … که با تفسیر دوم آن آشنا شویم در این تفسیر مسأله رستگاری و سعادت آفرینی …. «کسانی که به آیین اسلام ایمان آورده اند (مسلمانان) و همچنین یهود و نصاری و …

احتیاج دارد به دو عنصر: صبر و توكل. ….. اگر کسی دو سال قبل از این ادعا میکرد که در شمال آفریقا این حوادث عجیب به …

مجازات دنیوی به‌ویژه اعدام مرتدّ و سابّ‌النبی و هدر بودن دم آنها فاقد هرگونه مستند قرآنی است. … حکم قتل برای دشنام به پیامبر رحمت(ص) نیز هیچ مستند قرآنی ندارد. … ایذاء خدا و رسول، لعن دنیا و آخرت و عذاب الیم و خوارکنندۀ اخروی در پی دارد[۵]. ….. برای پاسخ به این پرسش، آیات قرآن کریم را دربارۀ آزادی مذهب و عقیده، در ضمن …

بر اساس قراین لفظی و حالی آیات مرتبط با محبت و توجه به مراتب معنایی آن، روشن … خویش می‌کند؛ اما کافرین به‌علت تعلق خاطر به دنیا و اختصاص ‌ندادن محبت خود به خدا، … سیاق مشخص شود و به این پرسش پاسخ داده شود که حوزۀ مفهوم محبت در قرآن چیست و ….. که سعادت دنیوی و اخروی انسان‌ها را تأمین میکند؛ بنابراین اگر انسان‌ها بخواهند به …

… قرآن در باب قیامت بیشترین شباهت را به زرتشت دارد و شباهت آن به یهود و …. پس این آیه ادعای کسانی را که می گویند موضوع رستاخیز مردگان در تورات نیامده …

خداوند،همه ی نیازهای مادّی ومعنوی،دنیوی و اخروی بشر را تأمین می کند و برای …

شناخت دقیق و جامع چیستی و هویت انسانشناسی درآمد ورود به مباحث آن است. … انسان از همان آغاز خلقت مأمور به شناخت حقیقت، ظرفیتها، قابلیتها و سعادت و کمال خود بوده است. … ملاصدرا نیز بخشی از آثار فلسفی خود را به مبحث شناخت انسان اختصاص دادهاند. …. محوری درباره آدمی طرح میگردد و محقق باید به دنبال پاسخ به چنین سؤالاتی باشد؛ …

2 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم … همه فرهنگها و ادیان دوست دارند که انسان به زندگی بهتر برسد و از کمال و سعادت بهرهور شود. …. ایزدی بهرهمند بوده و آن را در ضمیر خود پرورش دهد تا به وسیله آن سعادت و کمال خود و دیگران را تأمین نماید. ….. مسیحیان نیز همانند یهودیان، درونمایه بحث کمالپذیری انسان را از آیات سفر پیدایش درباره …

زندگی در دنیای امروز، زندگی در مدرسه ی اراده است و سعادت و شقاوت. هر انسانی …. ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺭﺳﺖ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﺯ ﺁﻳﺎﺕ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻯ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻬﺮﻩ. ﻣﻰ ﺑﺮﻳﻢ ﻭ ….. ١ــ آن ﭼﻪ درﺑﺎره ی ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻴﻢ، ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻃﺮح در ﮐﻼس و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺖ. …… ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮزخ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎن زﻧﺪﮔﯽ دﻧﻴﺎﻳﯽ و ﺣﻴﺎت اﺧﺮوی …… و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻳﻬﻮد و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ۱اﺳﺖ: ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ی اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎ ﻧﻤﺮود، ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن، ﻋﻴﺴﯽ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺸﺮک روم.

v عبدالکریم جوهرزاده واژه شناسی معرفت مصدر عَرَفَ در لغت به معنای شناخت … در مورد كلاله از او سؤال شد، در پاسخ گفت: «نظر خودم را مي‌گويم؛ اگر صحيح بود، از … ب) ارجاع دادن به معناي ثانوي آيات قرآن كه از آن تعبير به بطن قرآن مي‌شود. …. كه در مورد او ادعاي الوهيت داشتند و بزرگشان عبدالله بن سبأ يهودي نام داشت كه اظهار …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر