JILS

معنای استکبار در لغت

معنی واژهٔ استکبار در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب.

فارسی فرهنگ لغت جامعی که شامل معنی لغات و …

در اصطلاح علوم اسلامی، استکبار همواره با واژه هایی نظیر «ظلم» و «طاغوت» همراه است. … تواند بین المللی باشد؛ بدین معنی که دولت و یا کشوری، سایر ملت ها را استثمار و …

استکبار در لغت. استکبار به معنی برتری جویی است؛ یعنی کسی که به دنبال برتری بر دیگران است. و این برتری جویی به این خاطر است که خود را …

قبل از پرداختن به اصل موضوع به بررسی مفهوم استکبار می پردازیم. استکبار در لغت. «استکبار» به معنای برتری خواهی، امتناع از پذیرش حق از روی عناد، بزرگ …

مراد از تحليل معنايي واژه استكبار در قرآن اين است كه اين واژه كانوني و واژگان … اصطلاح ديگري كه با واژه «استكبار» هم‌معناست، كلمه «عالي» است.

نکته به نکته سخنان (…)ی بویژه درباره استکبار در جمع 50 هزار نفری … عنوان مفهوم واقعی این اصطلاح، ردهرگونه ادعای دشمنان بخصوص صهیونیست های نجس … فلذا بصورت خلاصه می توان بیان داشت که استکبار، به معنای کبر و غرور …

معنای واژه تکبر: تکبر در اصطلاح علمای ادب از باب تفعل است. باب تفعل … معنای واژه استکبار: استکبار از باب استفعال به معنای طلب کردن بزرگی و برتری است.

معنی و ترجمه واژه arrogance در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین.

استکبارستیزی در لغت استکبارستیزی کلمه‌ای مرکب از دو کلمه‌ی … در لغت‌نامه‌ها دو معنا برای استکبار ذکر کرده‌اند: 1ـ کسی یا چیزی را بزرگ دیدن.

استکبار از دیدگاه امام (…). □قدرت الله عفتی. استکبار از ریشه کبر، در لغت به معنای خود بزرگ پنداری، برتری جویی، عدم پذیرش حقیقت و گردن …

استکبار به معنای خودداری کردن از پذیرش حق از روی ستیزه جویی و تکبر … توصیفی ابتدا معنای اصلی واژه تبیین شده و سپس به معنای آن لغت در …

آن ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺎر. ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳـﯽ. ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ. ﺑـﻪ ﺗﺒﯿـﯿﻦ. دﻗﯿـﻖ. ﻣﻌﻨـﺎی. « اﺳﺘﮑﺒﺎر. » در ….. ﮔﯿﺮی. از ﻟﻐﺖ. ﺷﻨﺎﺳﯽ. زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ. و ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ. ﻗـﺮآن ﮐـﺮﯾﻢ. ﺑـﻪ ﺗﺒﯿـﯿﻦ. دﻗﯿﻖ ﻣﻌﻨﺎی. هﺮ ﯾﮏ از هﻢ. ﻧﺸﯿﻦ. هﺎی.

تكبر و استکبار از موضوعاتی است که علمای لغت، علمای اخلاق و علمای تفسیر ، همگی … تکبر از ریشه ی «ک، ب، را، مصدر ثلاثی مزید به معنای بزرگی نشان دادن، و …

ﮕﺮ ﻛﻠﻤﺎت و واژﮔـﺎن ﻫـﻢ. رﺗﺒﺔ ﺧﻮد، ﻫﻤﭽﻮن ﺷﺮك و ﻛـﻔﺮ، ارﺗـﺒﺎط اﺳﺎﺳﻲ و واﺑﺴﺘﮕﻲ. ﺑﻨﻴﺎدي داﺷﺘﻪ و در ﻳﻚ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ. اﻫﻞ ﻟﻐﺖ و ﻣﻔﺴﺮان،. « اﺳﺘﻜﺒﺎر. » را ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻦ. ﺣﻖ. از روي. ﻋﻨﺎد. و ﺗﻜﺒﺮ. (اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر،.

خیل در لغت به معنای گمان، و خیال به معنای گمان بی اساس و غیر واقعی است. خیلاء به معنى تکبّر از روى خیال و فرض و گمان است. و مختال به معنى متکبّر خیال پرداز از …

استکبار در لغت به معنای خود بزرگ بینی، خود را بزرگ پنداشتن و بزرگی خود را به رخ دیگران کشیدن است. برتری جویی و کبرورزیدن، از دیگر …

سپس مى افزايد: «استكبار» دو معنا دارد نخست اين كه انسان تلاش و كوشش كُند كه بزرگ شود و به اصطلاح شرايط لازم را براى بزرگى از هر نظر آماده كند …

ویژگی‌های … «استکبار» به معنای برتری خواهی، امتناع از پذیرش حق از روی عناد، بزرگ‌بینی و خود‌بزرگ‌بینی دروغین است. استکبار آن است که …

‌واژه‌ «کبر» (استکبار) یکی‌ از مهم‌ترین‌ واژگان‌ کانونی‌ در قرآن‌ مجید است‌. … اصطلاح‌ دیگری‌ که‌ با واژه‌ «استکبر» هم‌ معناست‌، کلمه‌ «عالی‌» است‌ که‌ قرطبی‌ در تفسیرش‌ …

طاغوت (جمع آن طواغیت) در لغت از مادّه طَغَی یَطغَی است و به کسی که در شرّ و … این معنا مجازاً به استکبار و هر نوع غروری که به عصیان بینجامد، اطلاق …

واژة «استكبار» ازريشة «كبر» گرفته شده و مشتقات آن در قرآن بيش از صد و پنجاه … امِا واژة «امپرياليسم» از ريشه amperial به معناي شاهنشاهي و لغت …

ﺍﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﯿﺎﻥ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺍﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺍﺯ ﻋﻠﻢ ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭﺟﻮﻩ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﺒﺮ ﺩﺭ ﺁﯾﺎﺕ. ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﯾﻢ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺒﺮ ﻭ ﺍﺳﺘﮑﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﻟﻐﺖ ﻭ ﺍﺻﻄﻼﺡ، ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮐﺒﺮ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﯾﻢ، ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﻭﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ.

تکبر در لغت به معنای تَعَظُّم؛ (خود را بزرگ پنداشتن) آمده است.[۱] برخی، کبر، استکبار و تکبر را برای اشاره به همین معنا به صورت یکسان به کار …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر