JILS

مثنوی سخن گفت با خویش، دلوی بنخوت

از اینکه شاعری با سنگی حرف می زند دچار شگفتی میشویم و در مثنوی حضرت مولوی سخن در آمدن … سخن گفت با خویش دلوی به نخوت که بی من کس از چه ننوشیده آبی.

ﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺖ، ﭘﺮوﻳﻦ ﺣﺘﻲ دﺳﺖ رد ﺑﻪ درﺑﺎر زد و ﺷﻌﺮي ﮔﻔﺖ. و از رﺿ … ﺳﺨﻦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ …… روش آﻓﺮﻳﻨﺶ. ) (. ﻫﻤﺎن .)124: ﻣﻨﺎﻇﺮ. ة. دﻟﻮ و ﻃﻨﺎب. ﺳﺨﻦ. ﮔﻔﺖ. ﺑﺎ. ﺧﻮﻳﺶ. دﻟﻮي. ﺑﻪ. ﻧﺨﻮت. /. ﻛﻪ. ﺑﻲ. ﻣﻦ. ﻛﺲ …… ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﻴﺮوز . ﻣﻮﻟﻮي،. ﺟﻼل. اﻟﺪﻳﻦ. 1350(. ). ﻣﺜﻨﻮي. ﻣﻌﻨﻮي. ، ﺑﻪ. اﻫﺘﻤﺎم ﻧﻴﻜﻠﺴﻦ، ﺗﻬﺮان.

شعرای فارسی در انواع شعر از مثنوی و قصیده و غزل. گرفته تا قطعه ورباعی ….. و در رهگذار من نبود دام و گیر ودار سخن گفت با خویش دلوی به نخوت. شادم که نیست نیروی …

در میان قصاید و مثنوی های پروین، به ابیات متعددی برمی خوریم که در وصف هنر و ارزش دانش و داشتن بینش گفته شده است. تکیه ی ….. سخن گفت با خویش، دلوی به نخوت.

سخن گفت بــا خويش، دلـوي بـه نخوت كه بي من، كس از چه ننوشيده آبي. ز سعـــي مـن اين … اين مثنوي پروين اشاره به تزوير و ريا كاري در زمانش اشاره دارد.

ملک‌الشعرای بهار در این باره در مقدمه دیوان پروین می‌گوید: «در ایران که کان سخن و فرهنگ است اگر … تعیین ارزش ادبی و ویژگی‌های سخن سخنگوی بزرگ، شامل یکصد و پنجاه قصیده و مثنوی در زمان … دهقان توئی بمزرع ملک وجود خویش****کار تو همچو غله و ایام آسیاست …… سخن گفت با خویش، دلوی بنخوت****که بی من، کس از چه ننوشیده آبی

شاعر پروین اعتصامی | دفتر شعر دیوان اشعار (مثنویات و تمثیلات و مقطعات) …. سحرگه، غنچه‌ای در طرف گلزار ز نخوت، بر گلی خندید بسیارکه، ای پژمرده، روز کامرانی است بهار و باغ را فصل جوانی استنشاید در چمن، دلتنگ بودن&nbs …. سخن گفت با خویش، دلوی بنخوت که بی من، کس از چه ننوشیده آبیز سعی من، این مرز ….. مثنوی جنگ

هر چند ديوان شمس و مثنوي همانند دو شحرة طيّبه از آبشخور واحدي بالنده شده اند ولي ساختار و مضامين كاملاً همساني ندارند در … خود را با مخاطب همراه و رهيار مي سازد و چون رسولان در حد عقول متعارف سخن مي گويد . … خويشتن را آدمـي ارزان فـروخت بود اطلس خويش بر دلقي بدوخت … من شير شراب عشق مي خوردم و عقل مي گفت كه نوش بادت اي باده پرست.

ﻣﺜﻨﻮﯼ. ﻣﻌﻨﻮي. دﻓﺘﺮ اول. ﺷﺎد ﺑﺎش اى ﻋﺸﻖ ﺧﻮش ﺳﻮداى ﻣﺎ. اى ﻃﺒﻴﺐ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﺘﻬﺎى ﻣﺎ. اى دواى ﻧﺨﻮت و ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺎ. اى ﺗﻮ اﻓﻼﻃﻮن و … ﭘﻴﺶ و ﭘﺲ. ﻋﺸﻖ ﺧﻮاهﺪ آﺎﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻴﺮون ﺑﻮد …. ﺮ را ﻧﺎم ﺑﺮد. ﮔﻔﺖ ﭼﻮن ﺑﻴﺮون ﺷﺪى از ﺷﻬﺮ ﺧﻮﻳﺶ … زود ﮔﺮدد ﺑﺎ ﻣﺮاد ﺧﻮﻳﺶ ﺟﻔﺖ. داﻧﻪ ﭼﻮن اﻧﺪر …… مﺪﻗ زا وا ﺖﺳا ﺪﻟﻮﻳ ﻢﻟ ﺪﻠﻳ ﻢﻟ. ﻢﻋ ﻪﻧ و ﺪﻧزﺮﻓ ﻪﻧ …

آرزوی پرواز . ….. سخن گفت با خویش، دلوی به نخوت. سرو خندید سحر، بر گل …

بیان آنک بی‌کاران و افسانه‌جویان مثل آن ترک‌اند و عالم غرار غدار هم‌چو آن درزی و شهوات و زبان مضاحک گفتن این دنیاست و عمر هم‌چون آن اطلس پیش این درزی جهت …

مثنوي. الا اي نيوشنده هوشيار. يکي نغز گفت آرمت گوش دار. به گيتي بسي رفت گفت و شنيد … سخن هاي بيهوده راند بسي. چو مرد از … که با خويش دشمن شود بهر دوست.

احادیث وقصص مثنوی ( تلفیقی ازدوکتاب «احادیث مثنوی » و … تصویر زلیخا را ببیند ( دفتر ششم ابیات 3639تا 3637) تعبیر سخن آن است که خدا همه …. این که یعقوب به اولاد خود گفت بدنبال یوسف بگردید ودراین جستجو تمام … گفت آن یعقوب با اولاد خویش ….. دلوهای دیگر ازچه آب جو …… نخوت و خشم خدایی اش چه شد.

الفبای مثنوی ست. ….. تصاوير اين‌ شعر سعى‌ درتاثير مستقيم‌ و کنش‌مندانه‌ بر مخاطب‌ خويش‌ دارند. ….. و سرانجام بی اعتنایی و نخوت اشرافیت تزاری در قبال واقعیت‌های جامعه روس بود، آرامش و آسایش ….. خود را رها کرده و با من چون یک برتر سخن نخواهی گفت. …… در شهری فرورفته در آب / بر چاهی خم شدی / تا دلوی از تشنگی بركشی / و ماه هذيانی …

ﻣﺜﻨﻮﯼ. ﻣﻌﻨﻮي. دﻓﺘﺮ اول. ﺷﺎد ﺑﺎش اى ﻋﺸﻖ ﺧﻮش ﺳﻮداى ﻣﺎ. اى ﻃﺒﻴﺐ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﺘﻬﺎى ﻣﺎ. اى دواى ﻧﺨﻮت و ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺎ. اى ﺗﻮ اﻓﻼﻃﻮن … ﻳﺎرم ﭘﻴﺶ و ﭘﺲ. ﻋﺸﻖ ﺧﻮاهﺪ آﺎﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻴﺮون ﺑﻮد …. ﺮ را ﻧﺎم ﺑﺮد. ﮔﻔﺖ ﭼﻮن ﺑﻴﺮون ﺷﺪى از ﺷﻬﺮ ﺧﻮﻳﺶ … زود ﮔﺮدد ﺑﺎ ﻣﺮاد ﺧﻮﻳﺶ ﺟﻔﺖ. داﻧﻪ ﭼﻮن اﻧﺪر …… ﺖﺳا ﺪﻟﻮﻳ ْﻢَﻟ وا ﻪآ ىرﻮﻧ ى. ﺖﺳا دﺰﻳا نﺁ …

چنين گفت آن سخن دان سخن سنج … که در گنجينه بودش ….. ز نام و شهر خويش آگاهي اي ده» بگفتا: «گر ….. به چاه اندر کسي دلوي گذارد … به جاي آب از آن ….. سر نخوت مکش از همسري ام … تن فروده به ….. گه پي مثنوي آري زيور … بر يکي وزن …

3 اﻧﺴﺎن ، ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ، اﺣﺴﺎس ﺑﻮد و ﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ و از …

مطالعه آنلاين مثنوی مولانا شامل مثنوی معنوی، ديوان شمس تبريزی و مجموعه آثار حضرت مولانا جلال‌الدين بلخی عارف و صوفی بزرگ ايرانی.

این گفت وای آتش و آن گفت وای خاک …. بحر دلا، بر سخن نیست چو من یک سوار …… دل خویش و کف خویش و رخ خویش و سر خویش …… کان دلوها درید و رسن‌ها ز تاب شد …… تا نداری خوارشان از روی نخوت زینهار …… گفته شد در ابتدای مثنوی …

27 ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻋﺸﻖ ﻣﺠﺪ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻐﺪادي و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﺳﺨﻦ ﺳﻨﺞ ﭘﮋﻣﺎن …. ﻧﻈﯿـﺮ ﻫﻤـﯿﻦ ﺣﮑﺎﯾـﺖ در دﻓﺘـﺮ ﭼﻬﺎرم ﻣﺜﻨﻮي )ص – 392 ﭼﺎپ ﻣﯿﺮﺧﺎﻧﯽ( وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ …

موحّد راستین نیز هماره سیر خود را با حق ادامه می دهد وتمام مراحل سلوک خویش را در … رود از سر که سیلهای تندرو وز تن ما جان عشق آمیز رو مولوی در دیباچه مثنوی سخن خود را با دعوت …… به عبارتي مي توان گفت: سير و سلوک يعني تمرکز کردن روي خداوند. ….. حقیقت و صیقل اینه ی روح ودوای نخوت و طبیب جمله علتهاست، از محبت خارها گل و سرکه ها …

ظاهر شباهتی به انسان داشته باشد، کودک برای شناختنِ آن و م. أ. نوس شدنِ. با ….. در مدّتِ عُمرِ خویش نانی؛ …… را گشود، و از دوگانه بودنِ جهان سخن گفت، جهانِ معنوی و جهانِ. مادّی، چهانِ حسّی و …… شاهدِ آن است؛ مُشتی خاک و دلوی آب، آیا همین است مثالً دختری که. چشمهای او …. بیشتر صنعتِ کالمی بود، نه شعر، و. » مثنوی. « ، چه. کوتاه، چه بلند، بیشتر. ».

جامهء کهنه : خویشتن را آدمی ارزان فروخت بود اطلس خویش را بر دلق دوخت. … (فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوي) : در میان دلق پوشان یک فقیر امتحان کن وآنکه …. جذب شدن. کشیده شدن بسوي چیزي : سخن اوست [ ابراهیم ادهم ] که گفت… ندانم که …… گاو یا شتر و جز آن بر گرد چرخ دلوي چند بسته می شود و چون دلوي که پر از آب شده …… غرور و نخوت.

ﻫﺮ دو ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﻮﺷﯿﺪه اﻧﺪ ﻋﺸﻘﯽ ﭘﺎك را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﺮ دو. در ﮐﺎرﺷﺎن …… داﺷﺖ، ﺳﺨﻨﺎن درﺷﺘﯽ ﻧﺜﺎرش ﮐﺮد و او را از ﺧﻮش ﺧﺪﻣﺘﯽ ﻫﺎ و ﺳﺘﯿﺰه ﮔﺮي ﻫﺎ ﮐﻪ ﺣﮑﺎم وﻗﺖ. ﺑﺮاي رﺿﺎي …. ﻧﺨﻮت ﺳﻮق داده ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪو ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻗﺪرﺗﺸﺎن ا. ز ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ ….. و ﮔﺮدن ﺧﻮﯾﺶ و از آن ﺳﻨﮓ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﯿﺴﺎزﻧﺪ و ﻣﯿﺘﺮاﺷﻨﺪ و از آن ﻗﺼﺮﻫﺎ و ﺑﻨﺎﻫﺎ. ﻣﯽ. ﺳﺎزﻧﺪ ….. او را دﻟﻮي دادﻧﺪ ﮐﻪ ده ﻣﺮد و ﺑﺮواﯾﺘﯽ ﭼﻬﻞ ﻣﺮد، آن دﻟﻮ از. ﭼﺎه ﺑﺮ ﻣﯽ.

شهادت مسلم و هانی و سخنان حسین(ع) که از زبان هاتف می گفت بار دیگر مانند محک و ….. منظومه ثعلبیه در قالب مثنوی و در ۱۶۷۶ بیت در بحر هزج سروده شده است. …… و در مقابـــل دلوي که به نخوت از خويش مي‌پرسد كه اگر من نـــبودم، چه كسي مي‌تـوانست آبي از چاه.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر