JILS

قصیده زمانه اسب و تو رایض، به رای خویشت تاز

زمانه اسب و تو رایض، به رای خویشت تاز. زمانه گوی و تو چوگان به رای خویشت باز. اگرچه چنگ نوازان لطیف دست بوند. فدای دست قلم باد دست چنگ نواز. تویی، که جور و …

شصت برگ : شمارهٔ 64 بخش قصیده و قطعه از دیوان رودکی. … چاکرانت به گه رزم … شمارهٔ 65 : همی … شمارهٔ 69 : زمانه اسب و تو رایض، به رای خویشت تاز.

شصت برگ : فهرست بخش قصیده و قطعه از دیوان رودکی. … شمارهٔ 69 : زمانه اسب و تو رایض، به رای خویشت تاز … شمارهٔ 78 : زان می، که گر سرشکی ازان درچکد به نیل.

گوی، میدان و چوگان از آن دست واژگانی هستند كه در اشعار این شاعران به چشم می خورد. بسیاری از … زمانه اسب و تو رایض، به رای خویشت تاز زمانه گوی و …

زمانه اسب و تو رایض، به رای خویشت تاز. زمانه گوی و تو چوگان، به رای خویشت باد. وی می افزاید: حافظ نیز گرچه شاعری غزلسرا بوده، به گوی و چوگان در قالب عاشق و …

شماره ٧٠: چون سپرم نه میان بزم به نوروز. چون سپرم نه میان … باز تو بی رنج باش وجان تو خرم. بانی و با رود و … شماره ٦٩: زمانه اسب و تو رایض، به رای خویشت تاز پیشین …

ﺑﺮاي رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻫـﺪف. ،. ﺑﺮﺧـﻲ از. ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ﺗﺸﺒﻴﻬﺎت رودﻛﻲ ﺑﺎ ﺗﺸﺒﻴﻬﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﻋﺮان در دور …. رودﻛﻲ در ﻗﺼﻴﺪة دﻧﺪاﻧﻴﺔ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻲ. ﺳﺮاﻳﺪ: ….. زﻣﺎﻧﻪ اﺳﺐ و ﺗﻮ راﻳﺾ، ﺑﻪ راي ﺧﻮﻳﺸﺖ ﺗﺎز.

(اِ) گلوله ای که از چوب سازند و با چوگان بازند. (برهان قاطع) (آنندراج ) … زمانه اسب و تو رایض به رای خویشت تاز زمانه گوی و تو چوگان به رای خویشت باز. رودکی . ز چوگان او …

زمانه اسب و تو رایض، به رای خویشت تاز زمانه گوی و تو چوگان به رای خویشت باز اگرچه چنگ نوازان لطیف دست بوند فدای دست قلم باد دست چنگ نواز تویی، که جور و …

رباعی شماره ۲۳ در عشق، چو رودکی، شدم سیر از جان. در عشق، … رباعی شماره ۲۴ دیدار به دل فروخت، نفروخت گران. دیدار به دل …… زمانه اسب و تو رایض، به رای خویشت تاز

نتیجۀ حاصل از این آزمون، مالکی برای پذیرش و یا عدم پذیرش افراد در مرحلۀ اول به شمار نمی … زمانه اسب و تو رایض به رای خویشت تاز/ زمانه گوی و تو چوگان به رای خویشت …

دی همی گفتم که از دیوان رای صائبش****آفتاب و ماه را هر روزی نوری راتبست. آسمان گفتا چه می گویی که …. از آن پس که اسبی و فرشیم نیست****به زینی و یک خیمه باز آمدست …. آشیانهٔ پست. زمانه دل به تو زان درنبست می دانست****که ماهی فلکی را فرو نگیرد شست ….. نیامدست مرا خویشتن دگر مردم****از آن زمان که بدانسته ام که مردم چیست.

الکک این ابیات را با دو بیت زیر از قصیده نونیه منوچهری در توصیف خورشید مرتبط دانسته است: سر از البرز …. شدی زیر سنگ زمانه سحیقا عنیزه برفت از تو و کرد منزل …. وصف شب، اسب، برف، باران و سیل از موضوعهای مشترک این قصاید به شمار می روند. …… هر که او دارد شمار خانه با بازار راست****چون به بازار اندر آید خویشتن رسوا کند.

قصیدة. لغت‌نامه دهخدا. قصیدة. [ ق َ دَ ] (ع اِ) یکی قصید. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). رجوع به قصید … (اِ) شعری است که شماره ٔ ابیات آن از هفت و گوینداز ده تجاوز کند. … گوی پَهنه :زمانه اسب و تو رایض به رای خویشت تاززمانه گوی و تو چوگان به رای خویشت .

ﻰ از آﻧﻬـﺎ. اﺳﺘﻘﻼل ﺳﻴﺎﺳﻰ و ﻓ. ﻜ. ﺮی اﻳﺮان ﺑﻮد . اﻧﺪﻳﺸﻪ. ﻫﺎی ﺷﻌﻮﺑﻴﻪ ﺗﺎ ﭼﻨـﺪ ﺳـﺪه ﭘـﺲ از اﺳـﺘﻘﻼل. اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن راﻳﺞ … اﻳﺮاﻧﻴﺎن؛ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻏﻨﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﻴﺰ ﭘﻬﻠﻮاﻧـﺎن ﺣﻤﺎﺳـ …… زﻣﺎﻧﻪ اﺳﺐ و ﺗﻮ راﻳﺾ ﺑﻪ رای ﺧﻮﻳﺸﺖ ﺗﺎز. زﻣﺎﻧﻪ ﮔﻮی ….. ﻪ در ﭘﻴـﺮی ﺳـﺮوده و ﺑـﻪ ﻗﺼـﻴﺪه دﻧﺪاﻧﻴـﻪ ﻣﻌـﺮوف اﺳـﺖ ﻳـﺎ در. ﺳﺎﻳﺮ اﺑﻴﺎت …

درست به خاطر ندارم که این شعر استاد شاعران رودکی سمرقندی را چه زمانی شنیده ….. ایران» رودکی را نخستین شاعری می داند که قصیده را در شعر فارسی دری رایج …… وزان پس چو پیوسته رای آمدش ….. زمانه اسب و تو رایض،برای خویشت تاز.

خواهان، به خصوص در قصیده پیری که سرشار از شکایتهای رودکی از. زمانه است و همچنین …… اسب و تو رایض، به رای خویشت تاز. زمانه گوی و تو چوگان به …

ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺷــﺎﻋﺮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ، ﻣﻴﺮﺣﺎﺝ ﻫﺮﻭﻱ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﭼﻨﺪﻱ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﮔﺬﺍﺷــﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻤﻠﻪ. ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺩﻳﻮﺍﻥ … 2ﺍﺯ ﻓﻨﻮﻥ ﺷﻌﺮ ،ﺑﻪ ﻗﺼﻴﺪﻩ ﻭ ﻏﺰﻝ ﻣﻴﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﺣﻲ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﮔﻤﺎﺷﺖ. … ﺯﻣﺎﻧــﻪ ﺭﺍ ﻭ ﻣــﺮﺍ ﻫــﺮ ﺩﻭ ﻛﺎﺭ ﺑﮕﺸــﺎﻳﺪ. ﻇﻬﻴﺮ … ﺩﻛﺘﺮ ﺫﺑﻴﺢ 1ﺍﻳﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻮﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﺬﻛﺮﻩ ﺁﺫﺭ ﻭ ﺗﺬﻛﺮﻩ ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﻴﻦ ﺭﺿﺎﻗﻠﻲ ﺧﺎﻥ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ …. ﺯ ﺭﺍﻱ ﺗــﻮ ﺭﻭﺷــﻦ ﻧﺠــﻮﻡ ﺛﻮﺍﻗــﺐ.

رودکی بازهم در پیوند به این امر از زبان زمانه پندی می دهد و اندرزی : ….. زمانه اسب و تو رایض،برای خویشت تاز ….. قصیده از اوایل سدهء چهارم تا اواخر سدهء ششم نوع شعری مسلط و رایج در شعر فارسی دری است که از …… رای برزویه را گرامی می دارد و گروهی از طبیبان را با او یار می سازد تا در کوهستان ها به تحقیق و جستجوی چنان گیاهی بپردازند.

از قباديان تا يمگان، شرح سي قصيده ناصرخسرو ….. ﻗﺼﻴﺪﻩ. ۹(. «): ﺑﺎ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺷﻤﺎﺭ ﻛﻦ. » …… ﻏﻤﮕﻴﻦ ﻭ ﺷـﺮﻣﮕﻴﻦ. ﺩﺭ ﺑﻴﺖ ﺯﻳﺮ. : ﺁﺏ ﻧــﻪ. ﺍﻱ ﭼــﻮﻥ. ﻛــﻪ ﺑــﺸﻮﻳﺪ ﻫﻤــﻲ. ﺷﺮﻣﮕﻦ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ. ،. ﺑﻪ ﺗﻮ ﺷـﺮﻡ. ﻭ ﺁﺏ ….. ﺯﻣﺎﻧﻪ. : ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺗﺸﺒﻴﻬﻲ. ؛. ﺯﻣﺎﻧﻪ ﭼﻮﻥ ﺩﺍﻡ ﺍﺳﺖ . ﻣﻌﻨﻲ. : ﺍﻱ ﮐﺴﻲ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﮐﺒـﻮﺗﺮ ﺩﺭ. ﺩﺍﻡ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻱ ….. ﺍﻭﻟﻮ. ﺍﻟﻌﺰﻡ ﻛـﻪ ﻓﺮﻋـﻮﻥ. ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻳﻦ ﺣﻖ ﺩﻋﻮﺕ ﻛﺮﺩ . ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﻳﺎﺕ. :{. واﺟﻌﻞ ﻰﻟ. ِ. َ ْ َ ْ. وز. ِ. َ. ﺮاﻳ.

1 – به کلام مولانا هنگامی که سخن می گوید و از جدایی عالم معنی شکوه می کند گوش کن. … 2 – تنها به دنبال فضل و بخشش تو هستم و فقط تو را به یگانگی می ستایم زیرا ….. شمرند مگر اينكه ابيات شعر از بيست ، سي درگذرد يا قصيده دو مطلع داشته باشد . ….. اسب بالدر و گنجینه هایش نیز در کنار او قرار گرفتند و پس از آتش زدن تل هیزم، …

از فنون شعر ،به قصیده و غزل میل بیشتر داشت و همیشه خاطر به مداحی اهل بیت … ای عشـق تو را جهـان طفیلـی مـجنـون تـو صــد هـزار لیـلـی … زمانه را و مرا هر دو کار بگشاید … بریدِ عالم غیب است رای انور او ….. بر چشم خویشتن خردش بعد از آن نهاد ….. دشمن جاهت که هم‌چون یال اسب افتاده بود ….. ریاضِ بختِ محبّ تو آن چنان بادا.

فضلهای خویشتن را هم تو بودستی سبب. هم خداوند سخایی هم ….. یکی حدیث نیوش از رهی به رای صواب. ز من بشکر تو …. به زیر مرکب او بر کواکب مثقب. چنانکه ماه همی آرزو کند که بود. مر اسب او. را آرایش لگام و ….. یمین دولت شاه زمانه با دل شاد. به فال نیک …… صلصل قصیده نظم کند بر چنار. وقتیکه …… تو به دهن. فضل تو رایض موفق بود.

ناصر الدين بجه‌يي كه به «ناصر الدين شيرازي» و «ناصر بجه‌يي» هم شهرت دارد، از شاعران قرن هفتم و اوايل قرن …. برساخت بدولت تو ناصراز اسب مراد مركب امشب «2» ** …

(ناظم الاطباء). رام . (آنندراج ) (منتهی الارب ). ج ، راضة، رُوّاض . (ناظم الاطباء). ج ، راضة، رواض ، رُوَّض ، رائضون . (از المنجد) : تو رایض من به خوشخرامی من توسن تو به بدلگامی .

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر