JILS

غزل پُست مدرن بنام اعتقاد

غزل پُست مدرن از اینجانب پاسبان پارسی » بنام اعتقاد ». حرفای قدیمی و اعتقادِ بی دلیل. دین خدایی و بالایی شاهده اوس‌کریم. هم‌سطح هیچکس نیست قبول. من اعتقاد ندارم …

دیگر آن که نباید فراموش کرد که «غزل پست مدرن» اصلا پست مدرن … این ویژگی شباهتی به مسأله‌ی استقلال معانی ابیات در غزل کلاسیک ندارد، بلکه اعتقاد دارد … گاهی این اتّفاق از سطح حروف فراتر رفته و به سطحی به نام «کلمه» …

پست مدرنیسم به عنوان یکی از مهمترین و بزرگ ترین اتفاقات در عرصۀ اندیشه و …. هر چند نیچه به درستی اعتقاد دارد که هنر، و حتی تراژدی، اآمیزه ای از عناصر اآپولونی …. اولین اثر بزرگ هگل با نام »پدیدارشناسی روح« ]صریحاً[ علم را برتر از هنر و دین.

پست مدرن مخالف سنت است از آن جهت که دوران آن گذشته، و مخالف مدرنیته است از آن جهت که هر چیز مدرنی درست لحظه ای پس از تولد به سنت می‌پیوندد.

به اعتقاد صاحب‌نظران؛ چنین غزلی اساساً بی‌معنا بوده، و برچسب زدن به غزل، آن هم با عبارت جنجال برانگیز “پست مدرن” چیزی جز یک ابتذال ادبی که …

متنوع شعر امروز فارسی، غزل مدرن و پست مدرن جدیدترین دستاورد از این نوع به … مدرن یا به اعتقاد روان شناسان ناشی از خلأهای فرهنگی و شناختی ایشان می باشد که از … اصطلاح پست مدرنیسم را نخستین بار در دهه ۱۸۷۰ نقاش انگلیسی به نام جان واتکینز.

پست مدرنیسم را فراتر از تجددخواهی معنی کرده اند و فرزند خلف ياناخلف. مدرنیسم می باشد. … معتقدند که عقل باوری خود نیز باید مورد انتقاد قرار گیرد لذا دور «ای بنام پست مدرنیسم ….. فرانوگرا که به ایده هر چیزی قابل قبول است اعتقاد دارند دیگر در حال.

ديگر آنكه نبايد فراموش كرد كه «غزل پست مدرن» در واقع بيان يك وضعيت پسامدرن … اين ويژگي شباهتي به مسأله استقلال معاني ابيات در غزل كلاسيك ندارد بلكه اعتقاد دارد بايد … گاهي اين اتّفاق از سطح حروف فراتر رفته و به سطحي به نام «كلمه» مي‌رسد.

روح زﻣﺎﻧﻪ. ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻓﺮاﺳﻮي وﻗﺎﻳﻊ ﺟﺰﻳﻲ در ﻫﺮ دور. ة. ﺗﺎرﻳﺨﻲ، ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻠّﻲ و ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم. « روح زﻣﺎﻧﻪ. (». ﺷﻮﻛﻴﻨﮓ،. 1373 :17 (. ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ را ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺿﺮورت ﺗﺤﻘّﻖ آﻧ.

اصطلاح پسامدرن يا پست مدرن در قياس با موارد مشابه با پيشوند پسا شناخته مي‌شود … اسپانيايي فردريكو دي اُنيس به سال 1934 در اثرش به نام گزيده شعر اسپانيولي و … بنابراين وجه مشترك انديشه‌هاي مدرن اعتقاد به (خودبسندگي) عقل در شناخت و فهم …

ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ، ﻏﺰل ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن، ﻏﺰل ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﺷﻌﺮ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﻌﺎﺻ. ﺮ. 1 … ﭘﺴﺖ. ﻣﺪرن. » را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺎﮔﺮدان ﺟﻮان و ﺳﺮودن ﯾﮏ ﻣﺠﻤ. ﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮي ﺑﻪ ﻧﺎم. « ….. اﻋﺘﻘﺎد دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف اﻓﺮاﻃﯽ در ز.

اين شعر در بدو امر با مفهومي به نام پست مدرن برخورد نمي‌كند. …. خواجات با اعتقاد برا ينكه برخوردها در شعر ما امروز برخودهاي درستي نيست، توضيح داد: …

دیگر آنکه نباید فراموش کرد که «غزل پست مدرن» در واقع بیان یک وضعیت پسامدرن … مسأله استقلال معانی ابیات در غزل کلاسیک ندارد بلکه اعتقاد دارد باید ابتدا ساختاری بر … گاهی این اتّفاق از سطح حروف فراتر رفته و به سطحی به نام «کلمه» می‌رسد.

این شاعر در گفتگوی تفصیلی با «نسیم» با نقد “غزل پست مدرن” گفت: ما … از انقلاب می بینید که تعداد غزلسرایان به نام چندین برابر شده است و این نشان … این نسل اساسا به لحاظ باورداشت های مذهبی، به شدت سست اعتقاد و بیشتر …

بنابراین موضوعی به نام پست مدرن یک موضوع یا نشانه ای امروزی است که … می داند به طوری که اعتقاد دارد گفتار یا کلام به مراتب قوی تر و جدی تر از …

اعتقاد به پایان یافتن مبارزه طبقه کارگر علیه سرمایه داری.

بررسی مسایل اجتماعی و آموزشی. … فدریکو دی انیس ، به سال ۱۹۳۴ در اثرش به نام گزیده شعر اسپانیولی و هسیپانو آمریکایی … به اعتقاد برمن : مدرن بودن به معنای آن است که خود را در محیطی بیابیم که …

مقاله حاضر با ابتنا به دیدگاه های متفکران برجسته پست مدرن در پی بررسی این ….. نمونه ای از کار وارهول به نام “کفش های گرد الماس” را با تابلوی “یک جفت پوتین” ….. اعتقاد ساری و جاری است که آفرینش یک رمان یا تابلوی نقاشی و اثری سینمایی، …

چارلز اولسون شاعر نامدار آمریکایی بنیان‌گذار شعر پست مدرن در آمریکاست. ….. نیافت و آن چیزی که به نام شعر نیمایی و سپید خوانده می‌شود، قالب بومی است. … سرود متذکر شد: تحول شعری در عرصه هنر اتفاق می‌افتد، نه در عرصه اعتقادات.

اما نخستین اشعاری که در قالب “غزل پست مدرن” سرود، نه در سال 1379 مجوز چاپ دریافت … او در خلال سال‌های گذشته یک مجموعه از داستان‌های کوتاهش به نام “عمودی‌ها” را نیز آماده‌ی …. اصولاً به “غزل پست‌مدرن” به عنوان جنبشی شعری اعتقاد دارید؟

سنجش غزلیات حافظ با تکیه بر ویژگی های سبکی مکتب پست مدرن را پیش روی قرار داده … محمد حسین محمدی و حمیرا زمردی؛ «تحليل انسجام و پیوستگی در غزلی از حافظ … این اصطلاح را نخستین بار در دهه ۱۸۷۰م نقاشی انگلیسی به نام جان واتکینز. برای توصیف نقاشی هایی به کار برد که به اعتقاد او، تکنیکی پیشرفته تر از تابلوهای.

ﭘﻴﺶ ﻣﺪرﻧﻴﺴﻢ، ﻣﺪرﻧﻴﺴﻢ، ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﻴﺴﻢ، ﭘﺴﺖ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﻴﺴﻢ، ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﺟﺎﻳﮕﺎه زﻧﺎن، ﻫﻮﻳﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ …. ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﻴﺴﻢ. ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺘﺰاﻟﻮﺳﻦ،. 7. در ﺳﺎل. 1995. ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﻴﺴﻢ. واژه اي اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاي دﻫﺔ …… ﺑﻨـﺎم. زﻧﺎن. « ﻧﺴﺎء. » آﻣﺪه، ﺣﺪود. 400. آﻳﻪ در ﻣـﻮرد زﻧـﺎن ﻧـﺎزل. ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﻴﺖ و اﻫﺘﻤﺎم اﻳﻦ ﻛﺘـﺎب اﻟﻬـﻲ ﺑـﻪ.

شعر غزل پست مدرن. … دنیای بدون خدا و دین و اعتقاد و تعهد و حتی انسانیت خود معلق می شود، مشکل همه ی این بریدن ها نیست، مشکل نداشتن …

زجر تشخیص زندگی از هیچ، مثل تفکیک قیر از گونی. پرسه ها در هویت چندم، ترس از یک هزارتوی جدید. بین جمعیت جهان گم شد، فردیت های غیر قانونی.

ﻫﺎي ﻛﺎرﻛﺮد ﻫﻨﺮي ﺣﺬف در ﻏﺰل ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن، از اﺷﻌﺎر اﻳﻦ ﺷﺎﻋﺮان اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﺪه اﺳﺖ …. اي ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﻪ …. رواﻳﺖ، ﻋﺪم ﺗﻮازن، ﺗﻮﺟ ﻪ ﺑﻪ ﻃﻨﺰ و ﻫﺰل، اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺑﻲ. ﻧﻈﻤﻲ و … را ﻧﻴﺰ ﻣﻲ.

به تعبیر دیگر، تفکر پست مدرن به نحو توامان از دو وصف انقلابی و … و مدرنیسم به پایان رسیده و دوره تاریخی تازه یی به نام پست مدرنیسم … مدرنیته به یک ایدئولوژی توتالیتر است، نه مدرنیته، به معنای اعتقاد و باور به خرد انسانی.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر