JILS

عناوین پژوهشی و گزاره های تحلیلی

هدف از انجام این عمل، پی بردن به گزارههای پژوهشهای قبلی است که در این زمینه یا زمینههای مشابه، … در این مثال، «مشخص کردن»، به عنوان فعل کنشی به کار رفته است. … اگر هیچ یک از این حالات امکان نداشته باشد، برای تحلیل کمّی فرضیه، هیچ روشی موجود …

معناشناختی است، در حالیکه تمایز میان گزاره های پیشینی و … به عنوان مثال اصولِ موضوعۀ هندسه چنین هستند[8].

در اجرای پژوهشهای علمی، پس از بیان مسئلة تحقیق، پژوهشگر قصد خود را به … بودن نتایج پژوهش، تأکید داشته باشند و چارچوبی مناسب، برای تجزیه و تحلیل آماری ارائه دهند. … بعضی از اوقات گزاره های مسأله، این عبارات را در بر ندارد؛ ولی به طور … یک پژوهش گر، قبل از انجام تحقیق و بعد از انتخاب موضوع و تدوین عنوان و …

بخش‌هاي يک مطالعه حاوي يک بيان کلي، اهميت مسئله و گزاره‌هاي خاص مسئله تحقيق است ….. وي به درون سازمان يا مکان پژوهش پاي مي گذارد و عملاً به عنوان عضو يک گروه کاري ….. از اين توزيع در آزمون فرضيه هايي که داده‌هاي مورد تجزيه تحليل بصورت فراواني …

تحلیلی حقیق … متغیرها و عوامل به عنوان گزارههای کلی، از طریق تحقیقات توصیفی امکانپذیر نیست. … محقق از نظر منطقی جزئیات مربوط به مسئله تحقیق خود را با گزارههای کلی …

ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ. اﺳﻼﻣﯽ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر. اﻧﺘﺨﺎب روش. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑ …. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺰاره ﻫﺎي ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻧﯿﺰ از وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻫﻤﯿﻦ ….. را ﺑ. ﻪ ﻋﻨﻮان روش ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ از. روش ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ. ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و. ﺗﺤﻠﯿﻞ. (. ﺷﺒﻪ. ).

عنوان : ( روش تحلیل گزاره ها: ماهیت و ضرورت کاربست آن در پژوهش تربیتی ) … بررسی، توضیح و شفاف سازی مفاهیم، ایضاح گزاره های مختلف ریاضی، …

این پژوهش ها، شامل توصیفِ نحو، معناشناسی و آواشناسی زبان های گوناگون و …. پوزیتیویسم به عنوان سومین مرحله، هرگونه دین داری و فلسفه گرایی را نفی …. پرسش اصلی در فلسفه تحلیل زبانی این است که آیا گزاره های دینی و آموزه های …

تحلیلی به عنوان یکی از اقسام قضایا: از زمان کانت به این سو، چرخشی در …. تقسیم به گزاره‌‌های حملی، بخش عظیمی از گزاره‌‌ها ر که همان گزاره‌‌های شرطی …

گفتمان به عنوان یک روش پژوهش کیفی و کاربرد و جایگاه … بی معنایی گزاره های متافیزیکی، روشهای پژوهش کمی را … پژوهشهای کمی جای خود را به پژوهش های کیفی و.

Research: The process that search again and again on old thing for find out new thing. … Proposition … Methodology. روش. Reference. ﻣﻨﺒﻊ. Objective. ﻫﺪف. Conclusion. ﻧﺘﯿﺠﻪ. Title. ﻋﻨﻮان … ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ، رواﺑﻂ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ . 11 …

تحلیل تفسیری آن است که با تفسیر یک یا چند گزاره یا مفهوم بتوان صدق و حقانیت … یک گزاره بر اساس گزاره های از پیش معلوم به عنوان یک روش تحلیل تأکید شده است. ….. اما او در اثر بعدی خویش یعنی پژوهشهای فلسفی(Wittgenstein, 1978) در این …

عنوان پروپوزال در حقیقت تابلوی بیلبورد یک پروپوزال و نشانگر محتوای آن است. … برقراری ارتباط منطقی میان اطلاعات پژوهش های قبلی با مسأله تحقیق حاضر و پیش رو. … در مدل تحلیلی، از نمودار تصویری روابط میان متغیرها (به ویژه متغیرهای وابسته و … فرضیه های آماری، معمولاً گزاره هایی درباره یک یا چند توزیع جامعه (به ویژه درباره …

هدف این پژوهش شناسایی ویژگی های واسط دانشی برای اثربخش نمودن فرآیند اشتراک … با وجود این، پیاده سازی اشتراک دانش به عنوان یک فرآیند سازمانی پیچیده و ارزش ….. یک شرکت دانش بنیان داخل کشور مورد بررسی قرار می گیرد و گزاره هایی دربارۀ … و تحلیل، استفاده از شیوه های تحلیلی سه گانۀ کدگذاری باز، محوری و انتخابی است.

یکی از موضوعات مهم در پژوهش های علوم اجتماعی به طور عام و روابط بین الملل به طور …. بلکه اساسا به ظرفیت آن برای کمک به تحلیل و پرداختن به مشکلات جهانی توجه ….. خاص گزاره ها یا فرضیه هایی در آنها به عنوان پاسخی برای سئوال پژوهش مد نظر هستند.

صورت قیاس عملی، و (۳) تحلیل (شبه استعلایی اختصاص دارد. ملاحظات انتقادی … دوم مقاله و در ذیل سه عنوان «ملاحظات عام و بنیادین»، «ملاحظات موردی و محتوایی ناظر به هر … فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و روش های به کار رفته در پژوهش خویش پرداخته اند؛ …… ۸) آیا تمامی گزاره های مطرح شده در الگوهای قیاس عملی فرانکنا و مؤلف، فلسفی اند؟

پژوهش های اولیه تحلیل محتوا عمدتاً مبتنی بر رویکرد پژوهشی کمی بوده اند اما در دهه های اخیر … می توان به عنوان برخی از کاربردهای روش تحلیل محتوا در پژوهش های تاریخی مطرح نمود. ….. ۳٫ نتایج رویه های تحلیل محتوا توسط گزاره هایی آزمون پذیر خواهند بود.

گزارههای مذهبی، در موضوعات مختلف، تعابیر و توصیفات متنوعی را ارائه دادهاست. … این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده … در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می … واسطی و محمد عبدالهی، ۱۳۹۴، کاربرد منطق فازی در تحلیل گزارههای مذهبی، اولین همایش …

پژوهش حاضر، بر اساس مطالعات کیفی و با روش توصیفی تحلیلی، بر آن است تا گزارههای پرسشی در خطبه فدکیه حضرت زهرا ” را بررسی نماید. دستاورد پژوهش، …

مشخصات پژوهش تحلیل گزاره های پرسشی در سوره «مومنون» بر اساس نظریه کنش کلامی، انجام شده توسط فردین حسین پناهی، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده …

پیشینه پژوهش. پورطهماسبی و تاجور، مقاله ای با عنوان »بررسی حوزه علوم انسانی از دیدگاه مقام معظم …. داده هــای مورد نیــاز این پژوهش، تمام بیانــات، پیام ها و مواضع مقــام معظم (…)ی ….. 1جدول 6: داللت گزاره ها بر مؤلفه های علوم انسانی مطلوب و تحلیل آنها.

پژوهﺶ ها یا ارتباﻁ ایﻦ ﺣوﺯه ﺑا ﺣوﺯه های دانشی پشﺘیبان ﺁن (ﺑه عنوان مﺆلﻔه های دیگر ﺣوﺯﺓ دانشی) رﺷد … مﻘﺼود اﺯ تﺤلیﻞ ﺳیاﺳت، ﺑررﺳی و ارﺯیاﺑی مساﺋﻞ و ﮔﺰینه های ﺑدیﻞ ﺳیاﺳﺘی اﺳت. ….. توﺳعﺔ ﺣوﺯﺓ دانشی مورد ﺑررﺳی ﻗرار ﮔرفت، ﺑرای اﺳﺘﺨراﺝ ﮔﺰاره هایی ﻛه ﺑیشﺘریﻦ ﻇرفیت را …

دوفصلنامة علمی پژوهشی «نقد و نظریه ادبی». براساس نامة شماره … بازخوانی متون و مفهوم سازی و تئوریزه کردن داده ها و گزاره های آنها. نقد روشمند و انضمامی آثار و متون قدیم و …

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مطالعات انجام شده در خصوص ارزشیابی … اعلام داشت: ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به عنوان یکی از ارکان … نظر، با کمک روش تحلیل محتوا به بررسی پژوهش های مذکور پرداخته و گزاره های …

پژوهشی.

پژوهش با هدف دست یابی به حاكمیت شبكه ای در نهادهای پژوهشی امنیت سایبری،. به دنبال شناسایی … یك مدل، سعی در تبیین آن با گزاره های نظری دارد. از مهم ترین گزاره …

تحليل «اسلاميت»ِ علوم انساني با رويكردهاي مختلفي قابل پي گيري است. … الف) در تعريف مشهور، دين عبارت است از مجموعة گزاره هاي كتاب و سنت كه ناظر به … جامعه شناسي را به عنوان ابزاري مفيد و كارآمد به كار بگيريم و با قدري …

تجزیه و تحلیل ارکان مدل کسب و کار سازمان‌های پژوهش و فناوری به عنوان کسب‌ و کارهای خدماتی دانش بنیان … سازمان های پژوهش و فناوری … The results indicate that the value proposition in the service concept in RTOs is achieved based on continuous …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر