JILS

ساز و کار اِعمال بیش از یک مقطع تحصیلی بالاتر در خصوص مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت

در خصوص ساز و کار اِعمال بیش از یک مقطع تحصیلی بالاتر در خصوص مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت (بخشنامه شماره 385996 …

در خصوص ساز و کار اِعمال بیش از یک مقطع تحصیلی بالاتر در خصوص مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت (بخشنامه شماره ۳۸۵۹۹۶ مورخ …

ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت … به استعلام دستگاههای اجرایی در خصوص امکان پذیرش مدارک تحصیلی که کارمندان با … در بدو استخدام کارمندان رسمی و پیمانی، تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر (زیر … پذیرش این قبیل مدارک تحصیلی در بیش از یک مقطع را دارند، شغل پیشنهادی را …

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهایی جداگانه ابطال بخشنامه شماره … اعمال مدرک تحصیلی مقاطع بالاتر( بیش از یک مقطع نسبت به مدرک تحصیلی بدو استخدام) برای … مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت نموده و احتساب و پذیرش مدارک … استعلام دستگاهها در خصوص امکان پذیرش مدارک تحصیلی که کارمندان با رعایت ماده …

لزوم اصلاح بخشنامه اعمال فقط یک مدرک تحصیلی بالاتر پس از استخدام … احتساب بیش ازیک مقطع تحصیلی کارمندان دردستورکارکمیسیون اجتماعی …. که حین خدمت توسط کارمندان با رعایت ضوابط ماده (۶۱) این قانون اخذ می‌شود، به یک … هم میدانند که چطور همگی دکتر شده اند و اینکار باعث میشه که روحیه کاری کارمندان به …

در خصوص ساز و کار اِعمال بیش از یک مقطع تحصیلی بالاتر در خصوص مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت (بخشنامه شماره 385996 مورخ 14/07/1398 …

ساز و کار اِعمال بیش از یک مقطع تحصیلی بالاتر در خصوص مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت » **. در خصوص ساز و کار اِعمال بیش از یک مقطع …

وی افزود: صدور این بخشنامه با گلایه برخی از فرهنگیان همراه شده است که در … به ارتقای بیش از یک مدرک تحصیلی بالاتر برای کارمندان خود داشته باشد، … طی اطلاعیه‌ای با ادامه تحصیل آنها فارغ از ممنوعیت بیش از یک مقطع بالاتر در سال جدید موافقت شد. جدایی در خصوص تفاوت وزارت آموزش و پرورش با سایر نهادها و لزوم …

به کار گیری افراد با مدارک تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتر از …

رشته و مقطع تحصیلی بالاتر در شرایط احراز شغل مورد تصدی کارمند پیش … پذیرش این قبیل مدارک تحصیلی در بیش از یک مقطع را دارند، شغل پیشنهادی را همراه با …

دوره هاي آموزشي طي شده توسط كارمندان دولت از چه سالي براي بهره مندي از … مكلف به اعمال مدارك تحصيلي بالاتر كه كارمندان در حين اشتغال به خدمت اخذ مي … در صورت نياز دستگاه مي تواند حداكثر يك مقطع تحصيلي در طول خدمت … ۱۲) آيا شاغلين قراردادي مي توانند از امتيازات پيش بيني در نظام آموزش …. آخرين حكم كار گزيني.

رشته و مقطع تحصیلی بالاتر در شرایط احراز شغل مورد تصدی کارمند … پذیرش این قبیل مدارک تحصیلی در بیش از یک مقطع را دارند، شغل پیشنهادی را … در ماده ۶۲ قانون یاد شده مستلزم احتساب مدارک تحصیلی ماخوذه توسط آنان نیست و در بخشنامه مورد اعتراض حتی مدرک تحصیلی ماخوذه حین تحصیل برای یک بار مورد …

ز ﯾﮏ روز ﺟﺰء ﻣﺮﺧﺼﯽ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪت ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده از. 12 ….. ﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر اﻓﺮاد در ﻣﺤﻞ ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ، ﻗﺒﻞ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ. ﻣ. ﻤﻨﻮع اﺳﺖ. ﺗﺒﺼﺮه … در ﻣﻘﺎم اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزات …. ﻗﺎﻧﻮن ﺿﻮاﺑﻂ اﺣﺘﺴﺎب آﺛﺎراﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻣﺪارك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺧﺬ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻣﻨﺪان در ﺣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺖ : … رﺷﺘﻪ و ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺮاز ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﺗﺼﺪي ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ب.

نحوه پذیرش مدارک تحصیلی کارکنان شهرداری تهران …. ب) : ارائه درخواست ادامه تحصیل توسط کارکنان به واحد سازمانی محل خدمت جهت بررسی و … تبصره ۱: پذیرش و اعمال مدرک تحصیلی بالاتر کارکنان تا پایان مقطع تحصیلی فوق دیپلم بدون رعایت … تبصره ۲: استفاده از مزایای استخدامی مدرک تحصیلی اخذ شده منوط به پیش بینی رشته …

ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﺴـﺘﺨﺪﻡ ﻧﮕـ. ﺮﺩﺩ، … ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻣﺪﺭﻙ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺁﻧـﺎﻥ، ﺻـ. ﺮﻓﺎﹰ ﺍﻣﺘﻴـﺎﺯﺍﺕ ﺗﺤﺼـﻴﻼﺕ … ﻛﻨﻨﺪ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺧﺪﻣﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺷـﺪﻩ …. ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰﺍﻥ ﻭ ﺣﻖ ﺷﺎﻏﻞ ﻳﻚ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮﺩ …. ﺍﻧﺪﺍﺯ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﺍﻋﻤـﺎﻝ ﺿـﺮﻳﺐ. ٦٠٠.

این بخشنامه موجب نارضایتی بسیاری از فرهنگیان شده است. … احتساب آثار استخدامی مدارک تخصیلی اخذ شده توسط کارمندان حین خدمت را تشریح کرد. … آمده که کارمندان حین خدمت اگر بخواهند درس بخوانند تنها یک مقطع بالاتر … او به تشریح این ضوابط پرداخت و گفت: یک سری از مدارک تحصیلی …. يا كار يا ادامه تحصيل.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: اضافه کردن یک تبصره به ماده ۶۶ قانون … ادامه تحصیل در دوره خدمت دارای مدرک بالاتری شوند به دلیل آنکه این مدرک موجب تقویت، … این موضوع برای دستگاه‌های نظامی و انتظامی حل شده بود، اما برای دستگاه‌های غیرنظامی مانند …. باسلام شمارا به خدا درباره اعمال مدرک فرهنگیان کاری کنید.

بر اساس این دستور العمل ، پس از استخدام تنها یک مدرک بالاتر اعمال خواهد شد . … كسب مدارج تحصيلي دانشگاهي توسط معلمان از عوامل اصلي ارتقا از يك رتبه … حداكثر يك مقطع بالاتر از مدرك زمان استخدام را ابلاغ كرده اند و نيز تصريح شده … دولت اين موضوع را مطرح نموده و تا كار از دست خارج نشده فرهنگيان معزز را از شمول …

آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﭘﺮﺳﻨـﻞ … اﻟﺰﺣﻤﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر در ﺳـﺎل ﺟـﺎری …. در ﺻﻮرت اراﯾﻪ ﻣﺪرک ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺎﻏﻞ آﻧﺎن ﺻﺮﻓﺎً اﻣﺘﯿﺎزات ﺗﺤﺼﯿﻼت … ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ در ﻫـﺮ …. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﺟﺎﻧﺒﺎزان از اﻣﺘﯿﺎز ﯾﮏ ﻣﻘﻄـﻊ.

در خصوص ساز و کار اِعمال بیش از یک مقطع تحصیلی بالاتر در خصوص مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت (بخشنامه شماره 385996 مورخ 14/07/1398 …

با احترام، بدینوسیله یک نسخه دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی به شماره ۹۶۰۸۲۵/ د. ….. غیبت، شرط عدم گذشت بیش از یک سال از تاریخ فراغت مقطع قبلی وجود ندارد). … شده باشد، در صورت داشتن شرایط اخذ معافیت تحصیلی جهت ادامه … نموده، نمی تواند تا پایان خدمت در مقاطع بالاتر از معافیت تحصیلی بهره مند شود، …

پس از اخذ مدرک تحصیلی لیسانس مربوط یک دوم سوابق طی شده مربوط و …

با احترام، بدینوسیله یک نسخه دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی به شماره … ضمنا كليه ابلاغیه های قبلی در خصوص … ب ) شفاف سازی و تکمیل سایر ضوابط ادامه تحصیل مشمولان ….. کارکنان وظیفه بدون غیبت اولیه در حین خدمت جهت ادامه تحصیل در مقاطع … شده باشد، در صورت داشتن شرایط اخذ معافیت تحصیلی جهت ادامه …

خبر ۲۴ اردیبهشت ۹۸ – شرط بهره‌مندی از معافیت تحصیلی مشمولان خارج از …. پس از آن، بررسی و تایید مدارک ارسال شده توسط حوزه وظیفه عمومی محل …. سردار کمالی با بیان اینکه به هرحال انجام خدمت سربازی قانونی‌ترین کار است اضافه کرد اگر فردی …. تحصیل آنها تا زمان پذیرش در مقطع دکتری تخصصی، بیش از یک سال …

مدت خدمت کارمندانی که در ابتداء یا حین خدمت به تحصیل مقاطع رسمی …

ریزنمرات: به او نامه دانشجو به همراه تعمرات واحدهای اخذ شده در طول دوران تحتانیل اورتن … تحصیلی بر حسبه معده به منطقه قبولی، متعهد به خدمت آموزش رایگان می باشند …. اداره کل امور دانشجویان شیر ایرانی می توانش مدارک تحصیلی خود را از دانشگاه محل … ماده ۳۲: گواهش های انجام کار ارائه شده برای انجام تعهد خدمت در یک مقطع، برای مقانع دیگر …

کلیه بورسهای آموزشی که منجربه اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی …

ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻠﻤﯽ … ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮص (ﻫﯿﺎت ﻣﻮﺳﺴﯽ)، واﺣﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ (ﻫﯿﺎت اﻣﻨﺎﯾﯽ) و ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤـﯽ … ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. : ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐـﺎرداﻧﯽ ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ، ﮐـﺎر. داﻧﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ. ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و … ﮐﺎر. داﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﻄﻌﯽ: داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﻄـﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ ﮐـﻪ ﻣﻮﻓـﻖ ﺑـﻪ اﺧـﺬ ﻣـﺪرك. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺸﺪه و …… ﺸﺠﻮ ﺑﯿﺶ. از. 24. واﺣﺪ درﺳﯽ ﺑﺮاي داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﯽ. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﺪل. ﻧﯿﻢ. ﺳﺎل. ﻗﺒﻞ داﻧﺸﺠﻮ ﺑ …

مبلغ هزینه پرداخت معادل تعهد خدمت اموزش رایگان (جبلخ تعهد: وجه تعیین شده در …

نداشتن بیش از یک سال وقفه تحصیلی در زمان تسلیم تقاضا … تبصره 1: در صورتی که مدارک تحصیلی مقاطع قبلی در خارج از کشور اخذ شده باشند … دانشگاهی باید توسط وزارت آموزش و پرورش تایید و مدارک مقاطع بالاتر باید توسط اداره کل …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر