JILS

رميدن گر نهد زن رام گردد

غزل شمارهٔ ۲۳۲۰: غفلت دل از شراب ناب می گردد زیاد. غزل شمارهٔ ۲۳۲۱: … غزل شمارهٔ ۲۳۲۴: رخت هستی زین جهان مختصر خواهیم برد. غزل شمارهٔ ۲۳۲۵: …. پرنیرنگ شد. غزل شمارهٔ ۲۴۲۳: از خط شبرنگ حسن سرکش او رام شد …. الفت می دهند. غزل شمارهٔ ۲۶۰۷: داغ ناسور مرا گر بر دل صحرا نهند …… نخل ایمن شد. غزل شمارهٔ ۳۸۴۵: فغان که وحشی من مانده از رمیدن شد.

در دست از دهن باز داشتن زنان مصر و زبان طعن بر زليخا کشيدن و به تيغ غيرت عشق دست و زبان ايشان … غم عشق از ملامت تازه گردد … گر آن دلبر گهي با ما نشستي.

چون خبرها هست بيرون زين نهاد باشد اين جانها در آن ميدان جماد …. ز آن صدف گر خسته گردد نيز پوست ده مده كه صد هزاران در در اوست‌ ….. ليك با اين جمله بالاتر خرام چون كه ارض اللَّه واسع بود و رام‌ …… مكرر كردن برادران پند دادن بزرگين را و تاب ناآوردن او پند را و در رميدن او از ايشان و شيدا و بى‌خود رفتن و خود را در بارگاه پادشاه انداختن بى‌دستورى …

گر سیر شود از همه بیزار شود, یارش به بهای جان خریدار شود. هر دل که … هر شب که دل سپهر گلشن گردد, عالم همه ساکن چو دل من گردد … هرجا خبر دوست رسیدن گیرد, بیچاره دلم ز خود رمیدن گیرد … گردد فلک تند مرا رام آخر, وز کرده پشیمان شود ایام آخر … ای عشق خوشی چه خوش که از خوش خوشتر, آتش به من اندر زن کاتش خوشتر.

“پشت این پنجره یک نامعلوم نگران من و توست” … همه ی چیزهای از دست رفته یک روز برمی گردند/ اما درست وقتی که یاد می گیریم/ چطور …. جمعه ها دیگر ندارند حال و احوال بدی/ گر که باشد دلبری سیمین بری مه پیکری/ “علی سید صالحی” ….. کرد/ بر ما نظر نکرد و حیا را بهانه کرد/ دستی به دوش غیر نهاد از ره کَرَم/ ما را چو دید …

ﻋﺎﺷﻘﻰ ﮔﺮ زﻳﻦ ﺳﺮ و ﮔﺮ ز ان ﺳﺮ اﺳﺖ. ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻣﺎ را ﺑﺪان … ﭘﺎى ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ زاﻧﻮ ﻧﻬﺪ. وز ﺳﺮ ﺳﻮزن … زود ﮔﺮدد ﺑﺎ ﻣﺮاد ﺧﻮﻳﺶ ﺟﻔﺖ. داﻧﻪ ﭼﻮن اﻧﺪر …… ﮔﺮ ﺗﻮ ﭘﻴﻠﻰ. ﺧﺼﻢ ﺗﻮ از ﺗﻮ رﻣﻴﺪ …… ﺮم. ﻋﺎﺷﻖ او هﻢ وﺟﻮد و هﻢ ﻋﺪم. آﻔﺮ و اﻳﻤﺎن ﻋﺎﺷﻖ ﺁن آﺒﺮﻳﺎ. ﻣﺲ و ﻧﻘﺮﻩ ﺑﻨﺪﻩ. ى ﺁن آﻴﻤﻴﺎ. در ﺑﻴﺎن ﺁن آﻪ ﻣﻮﺳﻰ و ﻓﺮﻋﻮن هﺮ دو ﻣﺴﺨﺮ ﻣﺸﻴﺖ. اﻧﺪ.

بخت رمیده رام شد وحشت من تمام شد. کان سر زلف … زخم دگر چه می زنی صید به خون تپیده را. چشم سیاه خود … بر لب من کجا نهد لعل شراب خواره را. رشتهٔ عمر ….. روشنت گردد اگر خال و خطش را بینی. که چرا روز …… یارب به دو که آموخت این شیوه رمیدن. دانی که از …

اﮔﺮ ﺑﺎ ﭘﺪر ﺟﻨ. ﮓ ﺟﻮﻳﺪ ﮐﺴﯽ. ﭘﺪر ﺑﯽ ﮔﻤﺎن ﺧﺸﻢ ﮔﻴﺮد ﺑﺴﯽ. وﮔﺮ ﺧﻮﻳﺶ راﺿﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ز ﺧﻮﻳﺶ. ﭼﻮ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎﻧﺶ ﺑﺮاﻧﺪ ز …. ﭼﻪ ﮐﻢ ﮔﺮدد اﯼ ﺻﺪر ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ ﭘﯽ. ز ﻗﺪر رﻓﻴﻌﺖ ﺑﻪ …. ﭼﻪ ﮐﺮدﯼ ﮐﻪ درﻧﺪﻩ رام ﺗﻮ ﺷﺪ. ﻧﮕﻴﻦ ﺳﻌﺎدت ﺑﻪ ….. ﺮم ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻠﮏ راﻧﺪ … د ﺳﺘﻤﮕﺎرﻩ را. ﭼﻪ ﺗﺎوان زن و ﻃﻔﻞ ﺑﻴﭽﺎرﻩ را؟ …… ﭘﺮدﻻن زو رﻣﻴﺪن ﮔﺮﻓﺖ. ﭼﻨﺎن ﺳﺨﺖ …

… و گر نيسـت فرماي تا بـگذرم بدو گـفـت پيران كـه مـنديش زين مـگردان دل از مـهر … كـشور سراسر پر از شور بود بـه تو رام گردد زمانـه كـنون كـنون شـهر توران ترا بـنده اند مرا ….. سياووش گرد سياوش بـه توران زمين دل نـهاد مـگر كرد پدرود تـخـت و كـلاه بران خرمي …. رنـج بردار خوانـندگان كـجا آن دلاور گرامي مـهان سـخـن گـفـتـن خوب و آواي نرم رميده ز …

غزل شمارهٔ ۳۱: نیست ممکن رام کردن چشم جادوی ترا · غزل شمارهٔ ۳۲: …. غزل شمارهٔ ۱۰۸: نعل در آتش نهد دیوانه من سنگ را · غزل شمارهٔ ۱۰۹: جذبه ….. غزل شمارهٔ ۳۲۷: عتاب و لطف می گردد ز ابروی بتان پ… غزل شمارهٔ ۳۲۸: به …… غزل شمارهٔ ۱۳۷۰: گر چه از بیداد خسرو زین جهان فرها… غزل شمارهٔ …… غزل شمارهٔ ۲۱۵۰: مرغی که رمیدن ز جهان بال و پر اوست · غزل شمارهٔ …

اﮔﺮ ﺑﺎ ﭘﺪر ﺟﻨ. ﮓ ﺟﻮﻳﺪ ﮐﺴﯽ. ﭘﺪر ﺑﯽ ﮔﻤﺎن ﺧﺸﻢ ﮔﻴﺮد ﺑﺴﯽ. وﮔﺮ ﺧﻮﻳﺶ راﺿﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ز ﺧﻮﻳﺶ. ﭼﻮ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎﻧﺶ ﺑﺮاﻧﺪ ز …. ﭼﻪ ﮐﻢ ﮔﺮدد اﯼ ﺻﺪر ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ ﭘﯽ. ز ﻗﺪر رﻓﻴﻌﺖ ﺑﻪ درﮔﺎﻩ …. ﭼﻪ ﮐﺮدﯼ ﮐﻪ درﻧﺪﻩ رام ﺗﻮ ﺷﺪ. ﻧﮕﻴﻦ ﺳﻌﺎدت ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ … ﭼﻮ ﻧﻮﺑﺖ رﺳﺪ زﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﻏﺮﺑﺘﺶ. ﺗﺮﺣﻢ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮ …… ﭘﺮدﻻن زو رﻣﻴﺪن ﮔﺮﻓﺖ. ﭼﻨﺎن ﺳﺨﺖ ﺑﺎزو ﺷﺪ …

104. در ﻛﺪام ﺑﻴﺖ ﻫﻤﻪ. ی آراﻳﻪ ….. ﻧﻬﺪ. ﺳﺮ. ﺑﻪ. ﻟﺤﺪ. /. ﺗﺎ. دم. ﺻﺒﺢ. ﻗﻴﺎﻣﺖ. ﻧﮕﺮان. ﺧﻮاﻫﺪ. ﺑﻮد. » ﻛﺪام. آر …

گفت هی هی گفت تن زن ای دژم … گوش سوی گفت شیرینت نهند … متصل گردد به پنهان رابطه … گر انیس لا نه‌ای ای جان به سر …… پس نبیند جمله را با طم و رم …… را و در رمیدن او ازیشان شیدا و بی‌خود رفتن و خود را در بارگاه پادشاه انداختن بی‌دستوری خواستن …

ﮔﺎه ﺷﻌﺮ ﭘﻨﺪآﻣﻮز و ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه و راﻫﻨﻤﺎﺳﺖ/ ا ﮔﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎي دور ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺷﻌﺮ و ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ. در ﺑﺎرﮔﺎه زرداران و … در ﺻﺪر اﺳ م, ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻋﻈﻴﻢاﻟﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﺎﻋﺮان ﻣﻮﻣﻦ و ﺑﺰرﮔﻮاري ﻛﻪ از ﺣﺮﻳﻢ اﺳ م و اﻳﻤﺎن ﺑﺎ ﺷﻌﺮ … آﻧﻜــﻪ از ﭘﺴــﺘﻲ ﺗـﻨﺶ را ﺳـﺎﻳﻪ ﻧـﺒﻮد ﺑـﺮ زﻣـﻴﻦ زﻳﻦ ﻫﻨﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺳﺎزد ﻫﻤﺴﺮي///. ﻋ ﻗ ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ از ….. وز ﺗــﻮ ﺷـﻴﻄﺎن ﺗـﻮ رﻣـﻴﺪه ﺷـﻮد …… ﺑــــﺪان ﮔــــﻔﺘﺎر ﺷــــﻴﺮﻳﻦ رام ﮔــﺮدد ﻧــــﻴﻨﺪﻳﺸﺪ ﻛــ …

دل. [ دَل ل ] (ع مص ) ناز نمودن زن بر شوهر خود. (از منتهی الارب ). ناز کردن. (تاج المصادر بیهقی ) (دهار). جرأت نشان دادن زن بر شوهر خویش با غنج و ناز، گویی که با او مخالفت می …

بهترین اشعار کلیم به اهتمام دانشمنیر محترم جناب آقای کشاورز صدر و به نفقهی بنگاه. مطبوعاتي صفی … همه هندو صنمان ورد زبانشان رام است که رمیدن روش آهوی این صحرا نیست …. چون صدف گر قطرهای زین بحر گردد قسمتم از برابم عقده ی خاطر مهیا می شود.

ﻋﺎﺷﻘﻰ ﮔﺮ زﻳﻦ ﺳﺮ و ﮔﺮ ز ان ﺳﺮ اﺳﺖ. ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻣﺎ را ﺑﺪان …. زود ﮔﺮدد ﺑﺎ ﻣﺮاد ﺧﻮﻳﺶ ﺟﻔﺖ. داﻧﻪ ﭼﻮن اﻧﺪر …. ﺁن ﮔﻪ ﺁراﻣﺪ آﻪ ﺑﻴﺮوﻧﺶ ﻧﻬﺪ. در هﺰاران …… ﮔﺮ ﺗﻮ ﭘﻴﻠﻰ. ﺧﺼﻢ ﺗﻮ از ﺗﻮ رﻣﻴﺪ …… ﺮم. ﻋﺎﺷﻖ او هﻢ وﺟﻮد و هﻢ ﻋﺪم. آﻔﺮ و اﻳﻤﺎن ﻋﺎﺷﻖ ﺁن آﺒﺮﻳﺎ. ﻣﺲ و ﻧﻘﺮﻩ ﺑﻨﺪﻩ. ى ﺁن آﻴﻤﻴﺎ. در ﺑﻴﺎن ﺁن آﻪ ﻣﻮﺳﻰ و ﻓﺮﻋﻮن هﺮ دو ﻣﺴﺨﺮ ﻣﺸﻴﺖ. اﻧﺪ.

اگر پدرم هشيار گردد ، در پي من سواران فرستد و ازخشم او از بوم توران بايدبه ديار ….. سودابه زني بد نهاد در شبستان خود داشت ، كه بار دار بود . ….. ز كار نياگان نبايد رميد بمانم بكام دل اهريمن …. سياوش از آن گفتها رام گشت به خوردن نشستند با يكديگر .

بر جنون زَن، که در او چاشنیِ رسوایی ست … تا به کی بر جانِ مشتاقان صبا منّت نهد. … طالب اگر چه چندی «متصدی مُهرداری شد اما از آن کار استعفا کرد و مِهرداری را بر مُهرداری ترجیح داد» (زرین …. دلیل ِ رامِ تو بودن بُوَد رمیدنِ ما. …. با این حال این مفاهیم به دلایل یاد شده نمیتواند به صورت صریح و آشکار بیان گردد و همواره با نوعی رمز و راز همراه است.

اگر کسی با استناد به بینش اسلامی بخواهد زن را از کار علمی محروم کند، از تلاش اقتصادی باز دارد، یا از ….. نفسانى بر تو چيره شود يا آفتهاى دنيا به تو هجوم آورد، در نتيجه رميده شوى و فرمان نبرى. … بنا بر اين پيش از آنكه دلت سخت شود، و مغزت گرفتار گردد اقدام به ادب آموزى تو كردم، تا با ….. تا وقتى شتر زمانه رام توست آن را آسان گير.

گر زهدِ شیخ، فرصت مستی ز ما رُبود سازد ز غم …. چو نور کوکبی که رخ، نهد به تیره شامها … شفق، دوباره فلق گشته، صبح گردد شام …. رفتیم زین سرای دو در باخیال خویش ….. تو شاعریّ و مرکبِ گفتار، رام توست …… که جان آمادگیها داشت، جز از دل رمیدن ها

به مجنون گفت روزی عیب جویی که پیدا کن به از لیلی نکویی که لیلی گر چه در چشم … دلیل آنکه عشقش در نهاد است وفای عهد بر ترک مراد است چه باشد رکن عشق و عشقبازی ؟ … و شنیدن نیست نگاه کن به غزالان اهلی چشمم دو مست رام که در فکرشان رمیدن نیست … ﻋﺸﻖ ﮐﯽ ﻫﻤﮕﺎﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻫﻮﺱ ﭘﺨﺘﻪ ﮐﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻡ ﮔﺮﺩﺩ ﻫﻤﻨﻔﺲ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻛﻔﺮ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﭼﻪ ﻛﺎﺭ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺑﺎ …

104. در ﻛﺪام ﺑﻴﺖ ﻫﻤﻪ. ی آراﻳﻪ ….. ﻧﻬﺪ. ﺳﺮ. ﺑﻪ. ﻟﺤﺪ. /. ﺗﺎ. دم. ﺻﺒﺢ. ﻗﻴﺎﻣﺖ. ﻧﮕﺮان. ﺧﻮاﻫﺪ. ﺑﻮد. » ﻛﺪام. آر …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر