JILS

دل میگه باز فردا رو از نو بساز…

دل میگه باز فردا رو از نو بساز. ای دل غافل دیگه از ما گذشت. ای دل غافل دیگه از ما گذشت. زندگی میگن برای زنده هاست اما خدایا. بس که ما دنبال زندگی دویدیم بریدیم که.

دل میگه باز فردا رو از نو بساز. ای دل غافل دیگه از ما گذشت. ای دل غافل دیگه از ما گذشت. زندگی میگن برای زنده ها است اما خدایا. بس که ما دنبال زندگی دویدیم بریدیم که.

دل میگه باز فردا رو از نو بساز. ای دل غافل دیگه از ما گذشت. ای دل غافل دیگه از ما گذشت. زندگی میگن برای زنده هاست اما خدایا. بس که ما دنبال زندگی دویدیم بریدیم که.

دل میگه باز فردا رو از نو بساز ای دل غافل دیگه از ما گذشت ای دل غافل دیگه از ما گذشت زندگی میگن برای زنده هاست . اما خدایا بس که ما دنبال زندگی دویدیم بریدیم که

دل میگه باز فردا رو از نو بساز ای دل غافل دیگه از ما گذشت ای دل غافل دیگه از ما گذشت زندگی میگن برای زنده ها است اما خدایا بس که ما دنبال زندگی دویدیم بریدیم که

دل میگه باز فردا رو از نو بساز. ای دل غافل دیگه از ما گذشت. ای دل غافل دیگه از ما گذشت. زندگی میگن برای زنده ها است اما خدایا. بس که ما دنبال زندگی دویدیم بریدیم که.

زندگی میگن برای زنده هاست . اما خدایا بس که ما دنبال زندگی … دل میگه باز فردا رو از نو بساز ای دل غافل دیگه از ما گذشت ای دل غافل دیگه از ما گذشت

دنبال هم امروز و فردا گذشت دل میگه باز فردا رو از نو بساز ای دل غافل دیگه از ما گذشت ای دل غافل دیگه از ما گذشت زندگی میگن برای زنده ها است اما خدایا

ناز اون بلای اون حسرت دل عذاب عالم هر چی باید همه تک … زندگی میگن برای زنده هاست اما خدایا بس که ما دنبال … دل میگه باز فردا رو از نو بساز ای دل غافل …

دل میگه باز فردا رو از نو بساز ای دل غافل دیگه از ما گذشت ای دل غافل دیگه از ما گذشت زندگی میگن برای زنده هاست اما خدایا بس که ما دنبال زندگی …

اما خدایا بس که ما دنبال زندگی دویدیم بریدیم که زندگی میگن برای زنده … و فردا گذشت دل میگه باز فردا رو از نو بساز ای دل غافل دیگه از ما گذشت ای دل …

@yar_bi_yar on Instagram: “دل میگه باز فردا رو از نو بساز ای دل غافل دیگه از ما گذشت…… #هایده…”

دل میگه باز فردا رو از نو بساز ای دل غافل دیگه از ما گذشت ای دل غافل دیگه از ما گذشت زندگی میگن برای زنده هاست . اما خدایا بس که ما دنبال زندگی دویدیم بریدیم که

دل میگه باز فردا رو از نو بساز ای دل غافل دیگه از ما گذشت زندگی میگن برای زنده هاست . اما خدایا بس که ما دنبال زندگی دویدیم بریدیم که……….. ۲۳ آبان …

دل میگه باز فردا رو از نو بساز. ای دل غافل دیگه از ما گذشت. ای دل غافل دیگه از ما گذشت. زندگی میگن برای زنده هاست اما خدایا. بس که ما دنبال زندگی دویدیم بریدیم که.

دنبال هم امروز و فردا گذشت چشمی به هم زدیم و دنیا گذشت دنبال هم امروز و فردا گذشت دل میگه باز فردا رو از نو بساز ای دل غافل دیگه از ما گذشت ای دل غافل …

دل میگه باز فردا رو از نو بساز ای دل غافل دیگه از ما گذشت ای دل غافل دیگه از ما گذشت زندگی میگن برای زنده هاست . اما خدایا بس که ما دنبال زندگی دویدیم بریدیم که

زندگی میگن برای زنده هاست ،اما خدایا بس که ما دنباله زندگی دویدیم بریدیم که… وای بر ما وای … دل میگه باز فردا رو از نو بساز ای دل غافل دیگه از ما گذشت… همیشه تصور …

خدایا . خدایا خدایا توی دنیای بزرگت پوسیدیم که میخواستیم . میخواستیم میخواستیم مثل این روزو نبینیم . که دیدیم که ناز اون . بلای اون . حسرت دل .

اما خدایا بس که ما دنبال زندگی دویدیم بریدیم که زندگی میگن برای زنده هاست . … فردا گذشت دل میگه باز فردا رو از نو بساز ای دل غافل دیگه از ما گذشت ای دل غافل دیگه از …

دل میگه باز فردا رو از نو بساز. ای دل غافل دیگه از ما گذشت. ای دل غافل دیگه از ما گذشت. زندگی میگن برای زنده هاست . اما خدایا. بس که ما دنبال زندگی دویدیم بریدیم که.

اما خدایا بس که ما دنبال زندگی دویدیم بریدیم که زندگی میگن برای زنده … و فردا گذشت دل میگه باز فردا رو از نو بساز ای دل غافل دیگه از ما گذشت ای دل …

دل میگه باز فردا رو از نو بساز ای دل غافل دیگه از ما گذشت ای دل غافل دیگه از ما گذشت زندگی میگن برای زنده هاست . اما خدایا بس که ما دنبال زندگی دویدیم بریدیم که

دنبال هم امروز و فردا گذشت دل میگه باز فردا رو از نو بساز ای دل غافل دیگه از ما گذشت ای دل غافل دیگه از ما گذشت زندگی میگن برای زنده ها است اما خدایا

… و دنیا گذشت دنبال هم امروز و فردا گذشت دل میگه باز فردا رو از نو بساز ای دل غافل دیگه از ما گذشت ای دل غافل دیگه از ما گذشت زندگی میگن برای زنده هاست، اما خدایا بس …

اما یه رفیق میگه : اگه بمیرم هم نمیذارم برات اتفاقی بیفته …

دل میگه باز فردا رو از نو بساز ای دل غافل دیگه از ما گذشت ای دل غافل دیگه از ما گذشت زندگی میگن برای زنده هاست اما خدایا بس که ما دنبال زندگی دویدیم بریدیم که

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر