JILS

تنزل پست جانبازان بنا به درخواست کتبی و یا رأی هیأت تخلفات اداری در شمول تبصره (3)

تنزل پست جانبازان بنا به درخواست کتبی و یا رأی هیأت تخلفات اداری در شمول تبصره (3) ماده (9) قانون تسهیلات استخدامی جانبازان و مشمول اعطای …

✅چکیده: تنزل پست جانبازان بنا به درخواست کتبی و یا رأی هیأت تخلفات اداری در شمول تبصره (۳) ماده (۹) قانون تسهیلات استخدامی جانبازان و مشمول …

ﺑﺎﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺗﺸـﻮﻳﻘﻲ ﻳـﺎ ﺍﺳـﺘﺤﻘﺎﻗﻲ ﻭ ﻳـﺎ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﺳـﻨﻮﺍﺗﻲ. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ … ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺟﺎﻧﺒـﺎﺯﺍﻥ ﺍﻧﻘـﻼﺏ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﻭ ….. ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻫﻴﺎﺕ ﺗﺨﻠﻔـﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻱ، ﮔـﺰﻳﻨﺶ، ﺑﺎﺯﺭﺳـﻲ، ….. ﺁﻳﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﻨﺰﻝ ﭘﺴﺖ ﻣﻲ ….. ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ، ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺧﺎص اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺗﻠﻘﯽ ﻣـﯽ. ﺷـﻮد و ﻃﺒ …

پرداخت مزد کارگران بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل از چه زمانی باید صورت گیرد ؟ … با توجه به تبصره 2 ماده (12) دستورالعمل اجرایی طرحهای طبقه بندی مشاغل در هیچ … در صورتی که منجر به تنزل گروه گردد، موکول به اعلام موافقت کتبی آنان می باشد. … آنها در بازار کار با کمبود مواجه است یا مشاغلی که بنا به ماهیت شغل و نوع وظایف و …

3. ﻫﯿﺄت. ﻫﺎ. ي. ﺑﺪوي ﯾﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ. ،. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دوﻟﺖ در ﻫﺮ ﯾﮏ از. دﺳـﺘﮕﺎه. ﻫـﺎ. ي. ﻣﺸـﻤﻮل اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن. ﻫﺴـﺘﻨﺪ. و. رأي. آﻧـﺎن ﺑـﻪ ﺗﺨﻠـﻒ اداري ﮐﺎرﻣﻨـﺪ.

از آنجا که نرخ تورم به میزان افزایش جرایم نبوده است بنابراین مصوبه هیأت وزیران … با عنایت به اینکه به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال … تنزل پست جانبازان بنا به درخواست کتبی و یا رأی هیأت تخلفات اداری در شمول …

تبصره: تحویل اموال منقول غیرمصرفی به کارکنان(هیأت علمی و غیرهیأت …. عضو رسمی با مؤسسه که بنا به درخواست وی، پس از موافقت رییس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف … ج – موجود نبودن پست سازمانی بعد از اتمام مأموریت یا مرخصی بدون حقوق متناسب با ….. 6 سال و بالاتر 3 پایه تبصره 4 – جانبازان و آزادگان مشمول جدول تبصره «3» این ماده …

هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاههای مشمول …

و) کلیه دستگاه ها مکلفند در چهارچوب سهمیه استخدامی و جایگزینی نیروهای خروجی خود … تبصره 2 رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ، جانبازان ، آزادگان و …. هيأت وزیران در جلسه مورخ 29/9/1391 بنا به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و به …… که به موجب رأی صادره از مراجع قضایی یا هيأت های رسیدگی به تخلفات اداری و یا …

3. ﻫﯿﺄت. ﻫﺎ. ي. ﺑﺪوي ﯾﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ. ،. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دوﻟﺖ در ﻫﺮ ﯾﮏ از. دﺳـﺘﮕﺎه. ﻫـﺎ. ي. ﻣﺸـﻤﻮل اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن. ﻫﺴـﺘﻨﺪ. و. رأي. آﻧـﺎن ﺑـﻪ ﺗﺨﻠـﻒ اداري ﮐﺎرﻣﻨـﺪ.

داره ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ اداري ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻣﺴﺘﺨﺪم از ﺣﯿﺚ ﻣﺪت ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﻨﺪ، اﻋﻄﺎي آن … وﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺣﻔﻆ ﭘﺴﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﺿﺮوري ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺒﺼﺮه: در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ….. ﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﯾﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﭘﺲ از درﺧﻮاﺳﺖ و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ. … رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اداري، ﺗﻨﺰل ﻣﻘﺎم ( ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ) و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺧﺪﻣﺖ در زﻣﺮه ﻣﺠﺎزات ﻫﺎي.

ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اداري ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎ ﻫﯿﺄت ﺑﺪوي اﺳﺖ و آراء ﺻﺎدره. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ … درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ. ﻧﻈﺮ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ …. اﺧﻄﺎر ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺪون درج در ﭘﺮوﻧﺪه اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ … ﺗﻨﺰل ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﮔﺮوه و ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﻖ در اﻋﻄﺎي ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺳﺎل . )ح … ﺗﺒﺼﺮه. )3. ﻫﯿﺄﺗﻬﺎي ﺑﺪوي ﯾﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دوﻟﺖ در ﻫﺮ ﯾﮏ از دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل. اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن. ﻫﺴﺘﻨﺪ و. رأي. آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻒ اداري ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ. در ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي اداري.

1. ﻫﺮﮔﺎه رأي ﻫﻴ. ﺄ. ت ﺑﺪوي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺘﻬﻢ ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ. رأي ﺻﺎدر ﺷﺪه.

3. ﺑﺮﮐﻨﺎري اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄﺗﻬﺎي ﺑﺪوي و …

هياتهاي بدوي يا تجديد نظر، نماينده دولت در هر يكاز دستگاه هاي مشمول …

پ حكم رسمي عبارت از دستور كتبي مقامات صلاحيتداروزارتخانه‌ها و شركتها يا … ح مؤسسات دولتي كه به‌موجب قانون در تاريخ تصويب اين‌اصلاحيه از شمول اين ….. هيات وزيران در جلسه مورخ 1382/4/4 بنا به پيشنهاد شماره 13320/32/21931 مورخ 1381/11/10 … تبصره 3 آيين‌نامه مربوط به طرز اجراي اين ماده از طرف‌سازمان امور اداري و استخدامي …

نسخه نهايي شده آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيات علمي جهت طرح در هيات امنا. 1 ….. بنا به درخواست … پست سازمانی بعد از اتمام مأموریت یا مرخصی بدون حقوق … تبصره. 3. –. کلیه افرادی که بر اساس این آیین نامه به صورت قراردادی بکار … شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنان در هیأتهای تشخیص و حل اختالف وزارت کار … استخدام جانبازان،.

هياتهاي بدوي يا تجديد نظر، نماينده دولت در هر يك از دستگاه هاي مشمول …

دستگاه‌هاي مشمول اين قانون موظفند نسبت به ايجاد پست (‌شغل) …

محنایی با بیان اینکه در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تنزل مقام یا جایگاه … ماده 3ـ انتصاب هريك از اعضاي اصلي و علي البدل هيأتهاي بدوي و تجديد نظر، با امضاي … و در صورت ضرورت با توجه به حجم كار، در دستگاههاي مشمول قانون تعداد كافي پست … تبصره در صورت درخواست كتبي متهم براي دفاع حضوري، هيأت موظف است يك بار …

هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاههای مشمول …

بخشنامه سازمان اداري و استخدامي كشور در مورد مراجع … تصويب نامه نحوه احتساب سابقه حضور در جبهه و شمول امتيازات جبهه به كاركنان ….. تبصره. 1. بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف است فرزندان شاهد و جانباز و …. ده يا. مي شوند به استثناي مقامات ، اعضاي. هيأت. علمي ، ايثارگران ، فرزندان شهدا و. ف … بنا به پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثار.

عوامل تعیین کننده امتیازات شغل و شاغل موضوع این ماده به شرح زیر

. هیات تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر