JILS

کتاب سکولاریزم از نگاه دین و عقل

کتاب «سکولاریزم در نگاه عقل و دین» جستاری فلسفی و دینی پیرامون سکولاریزم است که از نظر زمینه، سیر تاریخی و رویکردها و …

‌در بحث‌ حاضر پرسش‌ اساسی‌ ما این‌ است‌ که‌ سکولاریزم‌ چیست‌ و نسبت‌ آن‌ با دین‌ و …. یکی‌ از مبانی‌ سکولاریزم‌ یعنی، عقیده‌ به‌ اینکه‌ عقل‌ به‌ تنهایی‌ و مستقل‌ از وحی‌ و دین‌ و … مبارزه‌ با اینگونه‌ تفسیرهای‌ نادرست‌ و انحرافی‌ پرداخت‌ و در کتاب‌ «علل‌ گرایش‌ …

کلید واژه ها: عقلدینوحیمعجزهسکولاریزمتعقلحسن و قبح عقلیتعبد …. و پژوهش فکری و جست وجو در کتاب های فیلسوفان و اقتباس از دانش زندیقان احاله نکرده اند، بلکه …

کتاب سکولاریزم در نگاه عقل و دین جستاری فلسفی و دینی پیرامون سکولاریزم است که از نظر زمینه، سیر تاریخی و رویکردها و …

کتاب «علم، عقل و دین» مجموعه‌ای از ترجمه‌های زهیر باقری نوع‌پرست پیرامون … در بخشهایی از مقدمه کتاب آمده است: رابطه علم و دین، رابطه ای بسیار …

توجه به معناي دقيق سكولاريسم و اخلاق و در نتيجه، نسبتي كه … اخير در كتاب‌هاي كلامي ما نيز وجود داشته و دانشمندان كلام، از يك نظر، دين را وابسته به اخلاق دانسته‌اند. …. باورها و رفتارهاي ديني تا جايي كه تضادي با مرجعيت عقل سكولار …

تلاش كرده اند كاستيهاي مباني سكولاريسم و ناسازگاري آن با نقش دين در جامعه و حيات انساني را … آن بر اساس حكم عقل از راه قياس و استحسان اداره شود. شوراي غربي به …

صفحه 13﴾ فصل اول دين و سياست ﴿ صفحه 15﴾ سكولاريزم يا عينيت دين و … از همين‌رو، عقل در فقه ما، در كنار كتاب و سنّت، يكى از منابع شناخت احكام …

فصل اوّل پیشینه دین و پیامبری الف تعریف دین و پیشینه آن در تاریخ تعریف دین دین … قرآن کتاب آسمانی پیامبر گرامی اسلام به همان صورت اصلی که پیامبر وحی شده در … حس عقل و دانش انسانی به تنهایی نمی تواند راه سعادت همه جانبه را بازشناسد، از این رو …. دین با تدبیر زندگی دنیایی مردم هم سو است و سکولاریسم نیز با تعلیم قرآن …

و این بدان معناست که دین در عملکرد نظام اجتماعی در حاشیه قرار می گیرد و … یکی از مبانی نظری سکولاریسم، عقل مداری (عقل محوری، عقل معیاری و عقل بسندگی) است. … بدین ترتیب دیگر نیازی به ادیان و پیامبران و کتاب های آسمانی و آموزش های الهی ندارد …

اصطلاح سكولاريسم، در موارد محدود، در آثار قلمى و بيانى استاد به معناى جدايى دين از ….. در دينى، در مبادى استنباط، عقل را در رديف كتاب آسمانى قرار بدهند، بگويند اين …

نقد کتاب سکولاریسم اسلامی: نقدی بر دیدگاه روشنفکران مسلمان. مجید بهستانی …. به عنوان گزاره سوم با نفی مرجعیت دین، عقل به عنوان منبع ارجاع در تنظیم زندگی.

برخي واژه سكولاريسم را به بي ديني يا ضد دين تعبير مي كنند، در حاليكه …. عقل و فکر و اندیشه قائل است و از جامعیت برخوردار بوده و به همه نیازهای انسان در همه زمان ها و …. بیم دهند و کتاب آسمانی که به سوی حق دعوت می کرد ، با آنها نازل نمود تا در میان مردم در …

البته عقل در تکوین و تکامل اسلام هم نقش داشته است که خارج از این بحث است، اما عقل موردنظر اسلام با عقل موردنظر سکولاریسم همسان نیست. … است حاکم بر همۀ نهادها در قلمرو عمومی و سیاسی که دین را منزوی می سازد و آن را به حاشیه می راند.

واژه ی سکولاریسم در کشورهایی با مذهب پروتستان مصطلح است، اما در کشورهایی با مذهب ….. در کفایت عقل کوچک ترین شک و شبهه ای نبود و به وحی یا کتاب مقدس نقش …

در ﺟﻬﺎن دﯾﻦ. ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي. ،ﻫﺴﺖ. اﻧﻮاع ﻣﺘﻌﺪد ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧـﺪ، ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﯾـﮏ … اﺳﺖ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دورة ﮔﺬار از ﻣﻘﻄﻊ ﮐﻬﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﻮ ﮐﻪ در ﻧﻬﻀﺖ اﺻـﻼح دﯾـﻦ. (. رﻓﻮرﻣﺎﯾـﺴﻮن. ) ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﻤﺎن ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﻋﻘﻞ ﺗﺠﻠﯽ ﯾﺎﻓﺖ . ﻋﻘﻞ ﻣ ….. ﺳﻨﺖ و در ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻢ آن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ اﺟﺘﻤـﺎع و اﻣـﻮر ﺳﯿﺎﺳـﯽ.

«سکولاریسم» را در یک معنای قابل فهم و ساده می‌توان «بیرون راندن دین از متن … تحجر در مواجهه با کتاب و سنت، یعنی پاسخ مثبت به ندای حجت باطنی (عقل) و تن دادن به …

دستورات در کتاب و سنت آمده و برای ما هم دسترسی به اصل آنان همان گونه که مورد ….. مجتهد شبستري در مقالات «عقل و دين» در كيهان فرهنگي با تكيه بر …

سکولاریسم عبارت است از، تفکری است که حضور دین در ابعاد مختلف زندگی بشر را نفی می کند. … ب) برخی آموزه‌های غلط عهد جدید و اناجیل اربعه: در کتاب مقدس، عباراتی وجود دارد که دستاویزی برای طرفداران … انسان با عقل و دانش خود بی‌نیاز از دین است.

سکولاریسم (Saecularism) در اصطلاح، در معانی مختلف مانند: «جدا انگاری دین و دنیا»، ….. «این اولاً متضمن این مطلب است که آن دین به تضادی میان عقل و کتاب آسمانی و …

اخلاق دینی، اخلاق سکولار، حسن و قبح، عقل و دین، قلمرو دین، دین و اخلاق، علامه … 90) و در آثار خویش به‌ویژه در کتاب تفسیر المیزان به مباحث اخلاق همت گماشته … واژه سکولاریسم به معنای مکتب و ایدئولوژی مبتنی بر اندیشه و فرهنگ …

در اداﻣﻪ، ﻣﺒـﺎﻧﻲ ﺳﻜﻮﻻرﻳـﺴﻢ ﻛـﻪ ﻋﻘـﻞ ﮔﺮاﻳـﻲ و ﻋﻠـﻢ ﮔﺮاﻳـﻲ اﺳـﺖ،. ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﻘﺪ ﺷﺪه. اﺳﺖ … ﺗﺠﻠﻲ وﺣﻴﺎﻧﻲ ﺧﺪا در ﻗﺎﻟﺐ دﻳﻦ، از زﻣﺎن ﺧﻠﻘﺖ ﺣﻀﺮت آدم ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻲ اﺳﻼم.. ﻛﻪ ﺧﺎﺗﻢ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان … ﺑﻘ. (. ﺮه. )2 :(213(. ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ، ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان را ﻧﻮﻳﺪ آور و ﺑﻴﻢ دﻫﻨﺪه ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺖ و ﺑﺎ آﻧﺎن ﻛﺘﺎب ﺧﻮد را ﺑ.

حاکمیت‌ دین‌ بر سیاست‌ حاصل‌ نگاه‌ دینی‌ انسان‌ به‌ عالم‌ و آدم‌ است‌ و تا هنگامی‌ که‌ این‌ نگاه‌ … ‌تفکیک‌ عقل‌ و دین‌ و ظهور ایدئولوژیک‌ سکولاریزم‌ ….. که‌ با دین‌ خود زندگی‌ می‌کند و دین‌ اگر از زاویة‌ ذهن‌ و کنج‌ کتاب‌ و محدودة‌ کلاس‌ و محبس‌ درس‌ به‌ …

چاپ نخست کتاب «وحی و نبوت در نگاه عقل و دین» نوشته محمدباقر … ادیان الهی خارج است (سکولاریسم)، آنان می‌گویند: عقلا و قانون‌گذاران جامعه با وضع …

دیدگاه‌های عبدالکریم سروش، شامل اندیشه‌ها و باورهای او در مورد موضوعات دینی و فلسفی است. … او معتقد است دین در اینجا به مثابه حقیقت در نظر گرفته می‌شود. …. وی سکولاریسم سیاسی را به معنای جدا کردن حکومت از دین می‌داند و نه جدا کردن دین از سیاست. …. وی در آثارش از جمله کتاب «فربه‌تر از ایدئولوژی» به‌طور مفصل تبدیل دین به …

این مقاله ضمن تبیین فلسفه اخلاق کانت و همچنین سکولاریسم منطوی در آن، به نقد و … مأخذ و منبع ارزش‌های اخلاقی را کتاب مقدس عنوان می‌کردند و بههمین جهت، اخلاق بهمثابه شاخه‌ای از … کانت در عقل نظری قادر بهشناخت اساسی‌ترین مفهوم دین، یعنی خدا نیست.

58» …

عبدالرزاق. اگرچه در این کتاب درصدد اثبات سازگاری سکولاریسم با اسلام و به بیان … پر واضح است که چنین برداشتی از سکولاریسم به مفهوم انکار مرجعیت دین در. فهم ارزش های … بشری است اما در این فرآیند عقل بشر می تواند ارزش های کلی را از اسلام.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر