JILS

عصاره ……….شعر ………..مفاهیم ………….225

تا کنون از شعر هر تعریف شد بگذریم، اکنون به من تکلیف شد تا کنم تعریف ِ نو از شاعری دور از تعبیـرهای ِ ظاهری هرچه الهامی است، عین ِ شعر نیست …

از مفاهیم تعلیمی و آموزشی است که همواره مورد توجه بسیاری از … بررسی بسامدهای حکمی شعر متنبی. و ناصر خسرو. 225. مشترک این دو شاعر اشاره شده و واکاوی همه. جانبه …. عصـاره. ای از تجـارب زنـ. دگی و. مضامین مختلف. اسـت. حکمـت. ،. بـه.

دکتر بهادر باقری همچنین معتقد است که عصاره تمام ادبیات غنایی دنیا “دوستت دارم” است. … حافظ اشاره می‌کند که درست است که مال و منال ندارم اما طبع شعری دارم که … ابدیت رسانده است و هاله‌ای از ابدیت بر او پوشانده است و مفاهیم ادبی او را …

سواره. یکی نابرده رنج …

225. دﻟﻴﻞ ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺗﻨﻌ ﻢ و ﻋﺪم ﭘﺬﻳﺮش ﺻﻠﻪ، در ﻛﺪام ﻋﺒﺎ. رت،. ﻣﺘﻔﺎوت. اﺳﺖ؟ (. ﺳﺮاﺳﺮي ﺗﺠﺮﺑﻲ. )91/. ) 1. ﭼﻮن ﺑﻪ آن.

ﻣﺤﻤﺪﻣﺮادي / ﺗﻄﺒﻴﻖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﺷﻌﺮ ﭘﺎﻳﺪاري ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻓﺎرﺳﻲ و ﻋﺮﺑﻲ 837 . …… ﺳــﺎدة ﺧﻠــﻮت ﻧــﺸﻴﻦ)ص ،(224 ﺳــﺎﺣﺮ ﺳــﺮﮔﺮدان)ص ، (225 ﻛــﺸﺎﻟﺔ ﻃــﻮﻻﻧﻲ ﻃﻠــﺐ)ص ،(225 ﻣــﺎه …… ، دردي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﻴﺤﺴﻲ ﺧﻮابآور و ﺣﺎﻟﻢ ، ﮔﻮﺋﻲ از ﺟﺎم ﺷﻮﻛﺮان ﻧﻮﺷﻴﺪهام ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه ﻋﺼﺎرة ﺧﻮاب ﺑﻪ …

بلوم در این کتاب به شرح نظریة نوآورانة خود برای خوانش شعر پرداختزه اسزت. مقصو ….. حرکت آگاهانة نیما در سرپیچی از اصول و قوانین سنتی شعر کالسیك و نیز توفیزق. وی در به انجام رساندن …… او عصارة فكر خود را از همین مكانهای تیزره مزی. گیزرد و در.

شــعر معاصــر هرمــزگان نیــز از دهــه ی چهــل بــا ابراهیــم منصفــی ، حســن کرمــی زاده و. مسـعود فـرح حرکـت … شـعری او نگریسـت و عصاره ی اندیشـگانی وی را سـنجید. پیداسـت که ….. 2ـ2ـ5ـ نگاه بدبینانه در شعر منصفی. تجربـه ی بن ….. و نیسـتی و بیـزاری از زندگـی ایـن جهانـی و از سـوی دیگر عشـق به تمامی مفاهیم گسـترده ی. آن ماننـد عشـق …

ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﺷــﻌﺎﺭ ﺷــﺎﻋﺮﺍﻥ ﻣﺮﺛﻴﻪ ﮔﻮﻯ ﺗﺮﻙ ﺯﺑﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﻙ ﻛﻨﻢ ﺧﺪﺍﻯ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﺴﻴﺎﺭ. ﺳﭙﺎﺳــﮕﺰﺍﺭﻡ. … ﺑﺎ ﻣﺮﻛﺐ ﻭ ﺟﻮﻫﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﻥ ﺟﮕﺮ ﻭ ﻋﺼﺎﺭﺓ ﻗﻠﺐ ﺧﻮﻳﺶ ﻭ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺍﺩﺏ ﻭ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺍﺧﻼﺹ ﺑﺮ. ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺩﻓﺘﺮ ﺭﻗﻢ ﺯﺩﻩ …. 225. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﻯ ﺷﻌﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺣﺼﺎﺳﺖ. ﺑﻪ ﺟﺮﺃﺕ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺩﻋﺎ. ﻛــﺮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ …

250 …

ﺟﺎنِ دل ِﺷﻌﺮ. ﻧﮕﺎﻫ. ﻲ. ﭼﻨﺪ ﺑﻪ. ﺷﻌﺮ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺧﻮﻳﻲ. ﮔ. ﺰﻳﻨـﻪ و وﻳﺮاﺳﺘﻪ ي. ﺻﻤﺼﺎم ﻛﺸﻔﻲ …… از ورود در ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﻣﻌﻨﺎي اﻳﻦ ﺷﻌﺮ ﺑﻠﻨﺪ از اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺧﻮﻳﻲ، ﻧﮕﺎﻫﻲ ﮔﺬرا. ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ. ﻋﻠﻢ و ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻻزم اﺳﺖ …… ﻋﺼﺎره را از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ ﻏﻠﺒﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن. “ ﻋﺸﻖ. ” ﺑﺮ ﺷﻌﺮ …… Page 225 …

. 224 .(. شاخه. ها و گرايش …… شعر حافظ عصاره. و خالصه. ای است از همۀ …

هاشمی،جمال،گلگشت …

217. دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﺣﻴﺪري. /. ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻤﺜﻴﻞ در ﺷﻌﺮ ﻧﻴﻤﺎﻳﻮﺷﻴﺞ و رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎي. ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻬﺮوردي ……….. 225. دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺴﺮو. ي ….. ﺗﻄﺒﻴﻖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﺷﻌﺮ ﭘﺎﻳﺪاري ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻓﺎرﺳﻲ و ﻋﺮﺑﻲ ……………………. 837. دﻛ …… ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه ﻋﺼﺎرة ﺧﻮاب ﺑﻪ ﺷﺮﺑﺘﻢ اﻓﺰوده. ام. ﺑﻌﺪ از دﻗﻴﻘﻪ. اي ﺑﻪ ﺳﻮي …

هیچ عاملی بهتر از شعر در فکر و اندیشه آدمی نقش نمی بندد و صورتی زیباتر از آن در پرده …… بخوانید و مفاهیم و معانی بلند آن مانند گوشواره مروارید در گوش کنید و عمل نمائی. 9 …… نیست بلکه گالب که عصاره اصلی گل است در درون آن پنهان است و حکم ازلی که همان …. 225. ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ. به قرانی که اندر سینه داری. همان مشیت و …

ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك در ﺷﻌﺮ ﺣﻜﻴﻢ ﻋﻤﺮ ﺧﻴﺎم ﻧﻴﺸﺎﺑﻮري و ﺟﻤﻴﻞ ﺻﺪﻗﻲ زﻫﺎوي …… ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻚ، از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻻﻳﻠﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ اﻳﻦ دو ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺎ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ …… ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﻪ واﻗﻊ ﻋﺼﺎره ﻗﺮن. ﻫﺎ …… 225. ﺎﺛآ رد ﺶﺷﻮﻛ و ﺶﺸﻛ. ﺎﻧﻻﻮﻣ ر. نﺎﻴﻔﻳﺮﺷ يﺪﻬﻣ. *. ﻲﻔﻳﺮﺷ ﺪﻤﺤﻣ. *. هﺪﻴﻜﭼ. » ﺶﺸﻛ. « و. » ﺶﺷﻮﻛ. «.

در قریب به اتفاق آثار منظوم و منثور فارسی یکی از موضوعات شعری بیان مفاهیم حکمی،. عارفانه و عاشقانه در … دریافت های عارفانه ی خود را که عصاره ی دریافت های روحانی …… برای این که طبیعت آن را خراب می کند نه سستی و بی استقاللی.« )همان، 225( …

شعر،. شعور. مى. خواهد. نه. شعار. ما. در. كالج. شعر،. شاعر. نمى. سازیم؛. اساسن. نمى. توانيم. كه. بسازیم …… مفاهيمی. مثل. خدا. و. معاد. می. شویم. در. واقع. در. زبان. فارسی global village. به. عمد. اشتباه. ترجمه …… فشرده یا عصاره. ى یك داستان است. …… Page 225 …

ﺑﺤﺚ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﺻﻮل ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺻﻮﻓﯿﻪ و. ﺗﻌ. ﻠﯿﻞ ﮐﺮاﻣﺎت … 225. ) در ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ و ﻫﺸﺘﻢ ﺗﺼﻮف روﻧﻖ ﺧﻮﺑﯽ. داﺷﺖ،. « ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً از آﻏﺎز ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﺑﻌﺪ در اﯾﺮان. ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ….. اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺗﻐﺰﻟﯽ و ﺧﻤﺮي را در ﺷﻌﺮ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺮد. »( ….. ﻋﺼﺎره و زﺑﺪة ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺜﻨﻮي در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ و ﺣﺘﯽ.

ﻧﻮﻳﺴﯽ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻓﻴﭙﺎ . 1 . ﺷﻌﺮ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﻧﻘﺪ . 2 . ﺷﻌﺮ ﺳﺮﻭﺩ. ﻥ . 3 . ﺷﺎﻋﺮﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﻗﺮﻥ. 14 …… ﺧﺎﻃﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ. ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺣﻴﺎﺕ. ﺑﺸﺮ، ﺧﻄﻲ. ﺍﺯ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ. ﺯﻣﺎﻧﻪ ﻣﻲ. ﮔﻴﺮﺩ ﻛﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﺁﻥ. ﻫﻢ. ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ …… 225. ﺍﺯ ﻋﻠﻞ. ﺍﺻﻠﻲ ﺟﺎﺩﻭﻳﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺛﺮ ﺷﻌﺮ ﺩﺭ. ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ، ﺩﺭ ﺷﻨﻮﻧﺪﻩ ﻳﺎ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ، ﻣﻌﻤﺎﻳﻲ. ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ …… ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺧﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﻓﻌﻞ. ﺍ. ﻧﺪ، ﺯﻳﺮﺍ ﻧﻴﺎﺯﻱ. ﺑﺪﺍﻥ ﻧﺒ. ﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺷﻌﺮﻱ. ﻋﺼﺎﺭﻩ. ﺍﻱ ﻭ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪﻩ.

تعریف زبان عام و بررسی و مقایسه ویژگی های آن در شعر حافظ …… )شرف نامه/225(. گوشواره )حلقه) و … در این میان، سرمایه های نمادین به عنوان عصاره سرمایه فرهنگی جوامع،.

محبّت كه صراط مستقيم بين محبّ و محبوب است، از روشن ترين مواردِ «أدقّ من الشعر و أحَدّ من ….. عرفان نظري علمي فوق فلسفه است، زيرا پيرامون وجود مطلق، يعني لابشرط مقسمي مباحثي را مطرح مي نمايد كه عصاره مسائل آن ….. آمده و در پي ريزي اصول حكمت متعاليه بي تأثير نبوده اند، در اثبات وحدت شخصي وجود و …… [84] سوره بقره، آيه 225.

در فارسی دورهٔ اوّل متوسطه، شعر های منتخب در این بخش، مکمّل مفاهیم درس یا …… عُصاره: شیره، آنچه به فشردن برآید، افشره/ تاک: درخت انگور/ شَ هْد: عسل. …… Page 225 …

و از دیگر سو، سخن از اشعار امام است و اینجا برزخ تلاقی است، تلاقی اشعاری که ترجمان ….. اصل اول اینکه عرفان در اصول جهان بینی مبنایی عارفان به دو بخش نظری و عملی تقسیم ….. مطلق، یعنی لا بشرط مقسمی مباحثی را مطرح می نماید که عصاره مسائل آن درباره تعینات آن ….. بوستان; به تصحیح و توضیح دکتر خزائلی; باب سوم، ص 225.

بلکه در آثار کاملا … جزو “مکتب شعر دینی” قرار می گیرند، چون چکیده و عصاره کلیات جناب شهریار دین‌محور است و یکی از مصداق های ادبیات دینی معاصر به شمار می آید. …… (هراتی: 225).

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر