JILS

شکسته وارم و دارم دلی درست هنوز

شکسته وارم و دارم دلی درست هنوز وفا نگر که دلم پای بست توست هنوز به هیچ جام دگر نیست حاجت ای ساقی که مست مستم از آن جرعه ی نخست هنوز چنین نشسته بع خاکم …

هوشنگ ابتهاج : شکسته وارم و دارم دلی درست هنوز وفا نگر که دلم پای بست توست هنوز به هیچ جام دگر نیست حاجتِ ای ساقی که مستِ مستم از آن جرعه ی …

درست شکسته ه ا سایه شکسته وارم و دارم دلی درست هنوز وفا نگر که دلم پای بست توست هنوز به هیچ جام دگر نیست حاجت ای ساقی که مست مستم از آن …

شکسته وارم و دارم دلی درست هنوز وفا نگر که دلم پای بست توست هنوز به هیچ جام دگر نیست حاجتِ ای ساقی که مستِ مستم از آن جرعه ی نخست هنوز چنین …

شکسته وارم و دارم دلی درست هنوز وفا نگر که دلم پای بست توست هنوز به هیچ جام دگر نیست حاجتِ ای ساقی که مستِ مستم از آن جرعه ی نخست هنوز

شکسته وارم و دارم دلی درست هنوز وفا نگر که دلم پای بست توست هنوز به هیچ جام دگر نیست حاجت ای ساقی که مست مستم از آن جرعه ی …

شکسته وارم و دارم دلی درست هنوز. وفا نگر که دلم پای بست توست هنوز. به هیچ جام دگر نیست حاجت ای ساقی. که مست مستم از آن جرعه ی نخست هنوز. چنین نشسته بع خاکم …

درست شکسته شکسته وارم و دارم دلی درست هنوز وفا نگر که دلم پای بست توست هنوز به هیچ جام دگر نیست حاجت ای ساقی که مست مستم از آن جرعه ی نخست هنوز چنین …

شکسته وارم و دارم دلی درست هنوز وفا نگر که دلم پای بست توست هنوز به هیچ جام دگر نیست حاجت ای ساقی که مست مستم از آن جرعه ی نخست هنوز چنین نشسته به خاکم.

شکسته وارم و دارم دلی درست هنوز وفا نگر که دلم پایْ بستِ توست هنوز … #سایه · #دوام_عشق … گریهٔ طوفانی ام اندیشه نکرد چه دلی داشت خدایا، که به دریا زد و رفت! #سایه

شکسته وارم و دارم دلی درست هنوز. وفا نگر که دلم پای بست توست هنوز. به هیچ جام دگر نیست حاجت ای ساقی. که مست مستم از آن جرعه ی نخست هنوز. چنین نشسته به خاکم …

شکسته وارم و دارم دلی درست هنوز وفا نگر که دلم پای بست توست هنوز به هیچ جام دگر نیست حاجت ای ساقی که مست مستم از آن جرعه ی نخست هنوز چنین نشسته به خاکم …

درست شکسته شکسته وارم و دارم دلی درست هنوز وفا نگر که دلم پای بست توست هنوز به هیچ جام دگر نیست حاجت ای ساقی که مست مستم از آن جرعه ی نخست هنوز چنین …

هوشنگ ابتهاج : شکسته وارم و دارم دلی درست هنوز وفا نگر که دلم پای بست توست هنوز به هیچ جام دگر نیست حاجتِ ای ساقی که مستِ مستم از آن جرعه ی نخست هنوز

. . . ” دخیلک یاساقے ” . . شکسته وارم و دارم دلی درست هنوز وفا نگر که دلم پای بست توست هنوز به هیچ جام دگر نیست حاجت ای ساقی که مست مستم از آن جرعه ی نخست هنوز .

شکسته وارم و دارم دلی درست هنوز وفا نگر که دلم پای بست توست هنوز به هیچ جام دگر نیست حاجت ای ساقی که مست مستم از آن جرعه ی نخست هنوز چنین …

شکسته وارم و دارم دلی درست هنوز. وفا نگر که دلم پای … که مست مستم از آن جرعه ی نخست هنوز. ابتهاج. برچسب‌ها: … دلی که پیش تو ره یافت باز پس نرود هوا گرفته‌ی عشق …

درست شکسته شکسته وارم و دارم دلی درست هنوز وفانگر که دلم پای بست توست هنوز به هیچ جام دگر نیست حاجت ای ساقی که مست مستم از ان جرعه ی نخست هنوز چنین …

همزمان با عید سعید فطر ۲ رکورد جهانی شکستن اجسام سنگین در سبزوار شکسته شد. … برتری تیم … شکسته وارم و دارم دلی درست هنوز وفا نگر که دلم پای … درین قفل …

شکسته وارم دارم دلی درست هنوز وفا نگر که دلم پای بستِ توست هنوز #هوشنگ_ابتهاج ‌

درست شکسته. شکسته وارم و دارم دلی درست هنوز … که مست مستم از آن جرعه ی نخست هنوز …. یکصد و پنجاه شعر از امیر هوشنگ ابتهاج (سایه) را از لینک های زیر بخوانید:.

19 posts. ▫▫▫ . چه غمگنانه و تلخ .. . . شکسته وارم و دارم دلی درست هنوز . وفا نگر که دلم … این همه که شمردم ز روز توست دارم هنوز با تو، شبی حرفِ گفتنی: من با کسی برادر …

شکسته وارم و دارم دلی درست هنوز وفا نگر که دلم پای بستِ توست هنوز به هیچ جامِ دگر نیست حاجت ای ساقی که مستِ مستم از آن جرعه نخست هنوز چنین نشسته به خاکم مبین …

شکسته وارم و دارم دلی درست هنوز. وفا نگر که دلم پای بست توست هنوز. به هیچ جام دگر نیست حاجت ای ساقی. که مست مستم از آن جرعه ی نخست هنوز.

سر گل دارم و پروانه ی پروازم نیست گل به لبخند و … هنوز ذوق گذشت و صفای عشق ندانی چه خارها که ز ….. شکسته وارم و دارم دلی درست هنوز وفا نگر که …

شکسته وارم و دارم دلی درست هنوز وفا نگر که دلم پای بست توست هنوز به هیچ جام دگر نیست حاجت ای ساقی که مست مستم از آن جرعه ی نخست هنوز

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر