JILS

برخورداری از فرصت‌های برابر جزو حقوق سالمندان است

کارشناس مسئول بهداشت خانواده شهرستان بوشهر گفت: برخورداری از فرصت‌های برابر اجتماعی، سلامتی و فرهنگی جزو حقوق سالمندان است. به گزارش …

به نفع همه است که سالمندان زندگی مولد، فعال و سالم داشته باشند. … برخورداری از خدمات بهداشتی، درمانی، مراقبت‌های پزشکی و بیکاری حق … این کارها برای خیلی از سالمندان پیچیده است و معنایی جز وابسته کردن آنها به دیگران ندارد.

تخصصی «حقوق شهروندی و سالمندان» توسط دبیرخانه دائمی … بر اینکه موضوع حقوق شهروندی در کشور ما جزو دغدغه دلسوختگان نظام است، … این نماینده مجلس تصریح کرد: گویا گفته‌اند قرار است جمعیت سالمندان ما دو برابر شود. … لازم انجام شود، نه تنها چالش نخواهد بود بلکه یک فرصت است، اما اگر سالمندان ما …

ماده۱ـ اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری منبعث از منشور حقوق … شهروندان از فرصتهای شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر زنان و مردان در … ۲ـ حق برخورداری از اِعمال بیطرفانه قوانین و مقررات … بدیهی است رفتار متفاوت حمایتی که بر مبنای معلولیت، سالمندی یا …. ب تهیه و توزیع بروشور و کتاب راهنمای مراجعین.

گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان جز با رضایت آگاهانه یا بهحکم قانون ممنوع است.

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سالمندی تأکید کرد: ممکن است سالمند نیازی … سالمند “فرصت‌های برابر برای تمام سنین” است و منظور از آن این است که …

)شهروندان دارای معلولیت( و سالمندان نیازمند است که از امکانات درمانی و توان … فرصت. های شغلی و آموزشی ممنوع است. دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به … شهروندان به شکل برابر از حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، … شهروندان برای مشارکت و نظارت در فرآیند انتخابات، برخورداری از امکانات و ….. جز در موارد مصرح.

علیه ….. رعایت موارد ذکر شده را نسبت به سالمندان را می توان جزو حقوق معنوی به حساب آورد، … درباره وظیفه دولت نسبت به سالمندان در اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده: برخورداری از تأمین …

خدمات و کمک هزینه موضوع این ماده به سالمندان معلول نیز تسری می یابد. …. و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور ‌استفاده می‌نمایند به جز موارد …

مدیرکل بهزیستی استان خوزستان با اشاره به اینکه شعار امسال روز جهانی سالمندان « فرصت های برابر برای تمام سنین» است گفت: حدود 7و دو دهم درصد جمعیت استان …

38. ﮔﺮدآوري و اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت. ﺧﺼﻮﺻ. ﯽ. ﺷﻬﺮوﻧﺪان. ﺟﺰ. ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ….. ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﺑﺮ در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ و اﻧﺘﺨﺎب آزاداﻧﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻃﺒﻖ ﻣﻮازﯾﻦ.

نرخ رشد جمعیت سالمندی چهار برابر نرخ رشد جمعیت کشور است. … پژوهش خبری صدا وسیما: سالمندی دوران پختگی، ورزیدگی و زمان احساس بی نیازی است و فرصت سیر به سوی …. پوشش بیمه ای سالمندان، برخورداری از مستمری دوران سالمندی و تسهیلات مورد نیاز در … تصویب کلیات منشور حقوق سالمندی؛ تابناک، 12/7/89.

در. ﮐﺸﻮرﻫﺎي در. ﺣﺎل. ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﺟﻤﻌﯿﺖ. ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان. در. ﻃﯽ. 50. ﺳﺎل. آﯾﻨﺪه. 9. ﺑﺮاﺑﺮ. اﻓﺰاﯾﺶ. ﺧﻮاﻫﺪ. ﯾﺎﻓﺖ. و. در. ﮐﺸﻮرﻫﺎي. ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﯾﺎﻓﺘﻪ ….. ﺑﺮاي ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ در دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺮاﯾﯽ. و ﺣﺘﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ … اﯾﺮان در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ،. ﺑﯿﮑ. ﺎري، ﭘﯿﺮي، از ﮐﺎر ….. ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت و. ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﯾﺠﺎد ﺑﺮاﺑﺮ …

سالمندان است که جز کرامت انسانی و … است. امنیت مالی، حفاظی در برابر فقر و. انزوای اجتماعی سالمندان است. بیش از … که امســال برای روز جهانی سالمندان در نظر. گرفته شــده، »فرصت های برابر برای همه سنین«. است. … سالمندان نیز حق و حقوقی برابر با دیگر اقشار و گروه های … یکی از مهم ترین نیازهای سالمندان، برخورداری از مسکن متناسب.

سالخوردگان بیش از دو برابر کل جمعیت رشد داشته است )حق شناس،1391(. ….. موضوعی که این کتاب به آن می پردازد نه جزئیات فنی اصالح نظام بازنشستگی و نه ….. دهد؛ حال اگر سیاست گذار افزایش اشتغال سالمندان را عامل کاهش فرصت های شغلی …… در نتیجه توازن میان »حق« برخورداری از خدماتKemp and Denton, 2003خانواده را تأمین کند ).

گذر از دوران جوانی به سالمندی آنچنان تدریجی است که تغییرات آن نامحسوس …. توان جسمی و برخورداری از سطح قابل قبول سلامتی مراقبت از سالمند مشکل خواهد بود و … نیازهای بهداشتی درمانی هم جزو این نیازهای پایه است. … قوانین و مقررات: برای فعال بودن سالمندان باید فرصت‌ها و موقعیت‌هایی برابر و یکسان در جامعه برای …

«سالمندان نیازمند حمایتند»؛ آسیب‌شناسی و پیشنهادهای حقوقی … و به‌خصوص قوه مقنّنه و قوه مجریه باید به وظایف و تعهدات خود در برابر این قشر عمل نمایند. … کرده و اصل بیست و نهم قانون مذکور مقرر داشته است: «برخورداري از تأمين اجتماعی از نظر … ۲ – داشتن فرصت شغلی یا مجال دستیابی به دیگر مشاغل درآمدزا (ماده 2)

برآیند این نوشتار حاکی از آن است که توجه حقوق شهری به حقوق افراد معلول از باب … و لزوم دسترسی برابر شهروندان به تسهیلات شهری، امری ضروری است و نیازمند توجه … فرصت‌های آموزشی و شغلی، مسکن، حمل‌ونقل، دسترسی به اطلاعات و برخورداری از …… در سطح شهر تردد می‌کنند و نیز سالمندان، جانبازان یا افرادی که به هر دلیل جز با عصا یا …

در حیطه های هشت گانه، میانگین ارزیابی سالمندان از میزان برخورداری از نیازها کمتر … به عبارت دیگر، برخورداری سالمندان از مسکن بیشترین نیاز در بین دیگر نیازها بوده است. … دو برابر، یعنی از 11 درصد در سال 2006 به 22 درصد تا سال …. تأمین درآمد، بیشترین فراوانی به تأمین درآمد از طریق »حقوق ….. برخورداری سالمندان از فرصت های.

در واقع حقوق شهروندی آمیخته ای است از وظایف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر، …. برابر و موقعیت های نابرابر، میان فرصت های انتخاب و فرصت های واقعی پیچیده و مبهم می باشد. ….. طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، …. این مسئولیت ها شامل کمک به افراد نیازمند و سالمندان، رعایت.

بهره منـدی از حداقـل حقـوق شـهروندی اسـت. در ایـن زمینـه. رویکـرد طراحـی فراگیـر به عنـوان یکـی از جدیدتریـن مباحـث. معمـاری و شهرسـازی بـا هـدف برخـورداری تمـام افـراد …

پنکهرست جزو دسته‌ای از زنان بود که پیش از جنگ جهانی اول در کمپین بعضاً … جوهرهٔ فمینیسم آن است که حقوق، مزیت‌ها، مقام و وظایف نبایستی از روی جنسیت مشخص شوند. … به نظر فمینیست‌های لیبرال، نظام لیبرالیستی با برخورداری از نهادها و حقوق معین … اما حتی اینجا هم فرصت‌های برابر، با نژادپرستی و تبعیض جنسی مخدوش می‌گردد.

است. این مقاله، ابتدا پدیده سالمندی و سپس، با تأكيد بر سرشماری ۱۳۸۵، ویژگی های. جمعیتی، … سال ۲۰۰۵ برابر با ۲۳٫۴ و در سال ۲۰۵۰ به ۴۰۶۶ سال خواهد رسید صندوق جمعیت … مانند حقوق بازنشستگی برخوردار می گردند» (گیدنز، ۱۳۷۶: ۶۵۳). …. نوعی با اشتغال و بازنشستگی سالمندان در ارتباط باشد و با بازنشسته شدن آنان فرصت های.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر