JILS

بدون تفکر مفهومی حمایت و حراست از حقیقت عینی و منافع پرولتاریا محال است.

اﻣﺎ، اﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻣﺮ ﺗﺪارک اﻧﻘﻼب ﻫﺎی ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ را … در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻴﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻗﺪرت آﻣﺎده اﺳﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ وﻇﻴﻔﻪ. ی ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺪارک ﺑﺮای ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ و آﻏﺎز ….. و ﻧﻈﺎﺋﺮ آن، دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻏﺎرﺗﮕﺮاﻧﻪ ﺑﻮرژوازی ….. اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﺣﺘﯽ ﺗﻔﮑﺮ درﺑﺎره ی آن در اﺣﺰاب ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮات …. ﺑﺪون اﻧﻘﻼب ﻗﻬﺮی، ﺗﻌﻮﻳﺾ دوﻟﺖ ﺑﻮرژواﺋﯽ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺎری ﻣﺤﺎل اﺳﺖ.

مفهوم «شعور اجتماعی» اولا حاکی از این حقیقت امر است که شعور انسانی محصول توسعه و … بر بنیان تضادهای طبقاتی عینی و منافع طبقاتی عینی آنها. 4 … بنا برمنشاء و محتوای خود بیانگر جایگاه طبقاتی و منافع طبقاتی پرولتاریا ست. 5 … میان این دو سیستم شعور اجتماعی هرگونه «همزیستی ایدئولوژیکی» محال است.

رویزیونیسم منافع اساسی پرولتاریا را برای سور و سات رساندن به نیازهای بورژوازی قربانی می کند … دیالکتیک تاریخ چنان است که پیروزی مارکسیسم در رشته تئوری …. و اساس قلمداد شده و ایده دیکتاتوری پرولتاریا بدون چون و چرا رد شده است، …… وقایع اخیر این حقیقت را ثابت کرده است که شرایط عینی برای یک …

فاشيسم بدون دموکراسي، و يا به بيان واضح تر، بدون ورود توده ها به صحنه ي تاريخ غيرقابل تصور است . … با سلطه ي فاشيسم مفهوم قانون عيني ناپديد گرديد. …. برعکس، اين موضوع که دولت چيست در مرکز تفکر سياسي آنان قرار داشته است. … امنيت را براي طيف وسيعي از مردم تامين کنند و از منافع آنان حراست نمايند.

در مفهوم سیاسی این واژه به معنای مخالفت با پیشرفت اجتماعی به معنای مبارزه …. در این معنا استراتژی عبارتست از تعیین جهت اصلی مبارزه طبقاتی پرولتاریا و همه زحمتکشان. ….. تکامل عینی و ناگزیر جامعه سرمایه داری می دانند و منکر آنند که دولت در حقیقت …… داری فوق العاده بزرگ است همه در حفظ و حراست منافع بورژوازی به کار میروند.

فقر بديل؛ انقﻼب محال! …. کمونيستی” ،”ديکتاتوری پرولتاريا و سوسياليسم به …. هست، بدون انطباق نظريه با واقعيت عينی نمی ….. کردن تفکر مارکس کليتش را نمی ….. رابطه ديالکتيکی ميان فرد و جامعه موجود است اما منافع فرد هرگز نمی …. مفهومی که عمدتاً گفتمان انديشه “مارکسيستی” پابرجا در سده بيستم را …

بدون تعقیدات فلسفی متداول است تا بتواند نه فقط به صاحبان اندیشه مادهٔ …. در مورد دیالکتیک روح غالبا به تئوری معرفت و تئوری حقیقت بسنده شده است. … )که طرز تنظیم احکام برای نیل به نتیجه و کسب منطق اسلوب تفکر معرفت جوی انسان یا …. به عالوه در مقابل انواع سفسطه های خشن یا ظریف، که ایده ئولوژی های خادم منافع طبقات.

اﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﺗﻔﮑﺮ و اﺳﺘﺪﻻل در او اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد و او را ﻧﻴﺰ ﮐﻤﺎ ﺑﻴﺶ دﭼﺎر ﮔﻤﺮاهﯽ ….. ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎﯼ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ….. ﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد هﻢ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﺷﻮرش، ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﻋﻴﻨﯽ در ﺧﻴﺎل ﺧﻮد ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻓﯽ …… ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺴﺒﯽ. ” ﺧﻮد دو ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺴﺒﯽ. هﺴﺘﻨﺪ . در واﻗﻊ هﺮ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺴﺒﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و هﺮ ….. ﻣﻌﯽ در زﻣﺎن ﻣﺎ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ وﻟﯽ در ﺳﺪﻩ …. ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﻴﺸﺮو ﺑﺮاﯼ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺸﺮهﺎ و ﻃﺒﻘﺎت ﯾﺎد ﺷﺪﻩ،.

رويكرد نخست به دنبال حقيقت است و به ابعاد تاريخي و اجتماعي علم نظر نمي كند … اسالم، بنيان هاي تفكر و انديشه ديني و فرهنگ اسالمي را نشانه مي گيرند. ….. و حمايت همان انگيزه ها و عوامل، نظريات مناسبي را براي حل مسئله به دنبال مي آورد. …… كه محال است و دوم، تعارض عقل قطعي و نقل ديني ظني و سوم، تعارض عقل ظني و.

آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ : ﻳﻜﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﺖ و آن ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺷﻜﻠﻲ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻪ در. آن ﻓﺮد ﺿﻤﻦ ﭘﺬﻳﺮش، … (ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ) و ﻋﻴﻨﻲ (ﻛﻨﺸﻲ) ﻓﺮد ﺑﺎ ارزش ﻫﺎ، ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎ، اﻧﺘﻈـﺎرات ﺟﻤﻌـﻲ، اﻟﮕﻮﻫـﺎي رﻓﺘـﺎر، ﻧﻈـﺎم. ﺑﺎورﻫﺎ و اﻫﺪاف … ﻧﻮﭘﺬﻳﺮي ، ﻋﻠﻢ ﮔﺮاﻳﻲ، ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق و ﺗﻤﺎﻳﻼت روﺷﻨﻔﻜﺮاﻧﻪ، اﻋﺘﻤـﺎد اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳـﻲ، …… (Popular Support) ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻮﺛﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺪون ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﺸــﺎرﻛﺖ ﻋﺎﻣـﻪ ﺗﻮدﻫـﺎ. اﻧﺪك و ﻗﻠﻴﻞ …

فعالیت کمونیستی و قدرت سیاسی; فصل ۳ – شرایط عینی و ذهنی …. شرایط متعارف، مانند هر تعریف دیگری یک مفهوم آبستره است که هیچ‌گاه در دنیای ….. کمونیستها برای رسیدن به نزدیکترین هدفها و منافع طبقه کارگر …. انقلاب پرولتری بدون حمایت بخش قابل ملاحظه ای از طبقه کارگر و بویژه پرولتاریای …

ﻞ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻠﻨﺪي از ﻫﮕﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ، ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ. ﻫﺎ ….. ﺳﻮي ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ از ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ….. ﻟﻴﺴﻢ و ﻣﺎﺗﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ اﺳﺖ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺣﻘﻴﻘﺖ وﺣﺪت دﻫﻨﺪه. ي آن ….. ﺑﺪون. اﺷﺎره ﺑﻪ. ﻳﺎدداﺷﺖ. ﻫﺎي. او در. ﺑﺎره. ﻫﮕﻞ. ،. ﻣﻮﺿﻊ ﻟﻨﻴﻦ ﺑﻌﺪ از. 1914. را در ﻣﻮرد. دﻳﺎﻟﻜﺘﻴﻚ ….. دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري اﻧﻘﻼﺑﻲ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ و دﻫﻘﺎﻧ … ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ …… ﺗﺪوام ﻛﺎر ﻫﮕﻞ و ﻣﺎرﻛﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺪوﻳﻦ دﻳﺎﻟﻜﺘﻴﻜﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺸ …

این شکاف طبقاتی با سرعتی سرگیجه آور در حال گسترش است. ….. می نشیند که دولتِ دیکتاتوری/دموکراسی پرولتاریا است (پرولتاریا، واژه … ایدئولوژی، حمایت یا مخالفت شان با سوسیالیسم و دولت سوسیالیستی …. در واقع بدون ارائه ی چنین منشوری که محتوای سرنگونی انقلابی و …… آیا تکامل علم پایه های عینی دارد؟

بدین‌ترتیب است‌که منصوران در مقابل این سؤال که مگر سبزها (بدون موسوی یا با موسوی) …… با تفکر رضا رخشان چنین تصور می‌کند که این چرندیات̊ نظر رضا رخشان است؛ و …… معلوم شد که مفهوم حقیقی، ناب، و عوام‌فریب برادری، برادری طبقات دارای منافع …. کشورهای به‌اصطلاح پیش‌رفته‌ی سرمایه‌داری هم باید حمایت از «بیحقوقی کارگران …

بیانیه اعلام موجودیت “تدارک کمونیستی – جنبش سازمانیابی حزب پرولتاریا” … و غیره، بدون تبلیغ و ترویج و تلقین تصاویری که انقلاب سوسیالیستی، لنین و ظهور ….. بنابراین، عنصر نقد یا به‌طورکلی کُنش نقادانه در آن‌جایی حقیقی است‌ و حرکتِ از … و صرفاً مفهومی باشد‌ـ بازهم در دستگاهی معنیِ حقیقی دارد که به‌لحاظ عینی با موضوع …

جواد طباطبائي مصداق زوال تفکر است/ مصطفي مهرآئين ….. ديــدگاه غربيــان را دربــاره زمــان آغــاز فلســفه حقيقــی و ….. را حمايـت مـی کـرد و ايـن جهـان را مـاده خـام مـی دانسـت … وی ادامـه داد: هايدگـر بـا مفهـوم تخنـه بـه معنـی هنر شـروع …. وی افــزود: تفکــر مالصــدرا بــدون امــر متافيزيــک نيســت و …… آزادی عينــی اســت.

تقویت گرایش مذکور تنها به میانجی یک مفهوم قابل توضیح است و آن «ایدئولوژی» است. … از روی حقیقت، تنها شرط لازمی‌ ست که بدون داشتن «تعهدی عملی» نسبت به آن، چیزی …. به عبارتی پرولتاریا مجموعه‌ای از افراد نیستند، یا این یا آن کارگر …. نظام نهادهای ایدئولوژیک در هر ایدئولوژی جزء عینی آن است، زیرا در نظام …

ﺧﻤﻴﻨﻴﺴﺘﻲ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﻣﻨﺎﻓﻊ و آﮔﺎﻫﻲ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ….. ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺪون. آن. ﻛﻪ. درك. روﺷﻨﻲ از راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺣﺰب و وﻇﻴﻔﻪ. ي. ﻣﺮﻛﺰي. ﺷﺎن. ،. ﻛﺴﺐِ ….. روي از ﺧﻤﻴﻨﻲ، ﺑﺮﺧﻮرد دوﮔﺎﻧﻪ، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﻤﻪ … اﻟﺰام آن در ﺗﻤﺎم دوران ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ و دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ اﺳﺖ . ﭼﻨﺎن ….. ﻫﺎ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻲ و ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻴﻨﻲ آن ….. در ﺑﻪ. ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮد. ” ﭘﺮودا. ” (. ﺣﻘﻴﻘﺖ. ) ا. رﮔﺎن ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺣﺰب. ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ. ﺷﻮ …

ف فاشیسم بدون دموکراسی، یا به بیان واضح تر، بدون ورود توده ها به … با سلطه فاشیسم مفهوم قانون عینی ناپدید شد. … فاشیسم به رغم رادیکال بودنش، جنبش اجتماعی محافظه کاری است که با اندیشه ها و منافع طبقات محافظه کار ارتباط تنگاتنگ دارد. …. در واقع مارکس می گوید پرولتاریا در سال ۱۸۴۸ در مبارزه با بورژوازی …

و در ﺗﻔﮑـﺮ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴـﻢ اﻗﺘﺼـﺎدي دﭼـﺎر ﺗﺤـﻮﻻت ﺑﺴـﯿﺎري ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﻧـﻮﻋﯽ وام. دار ﺗﻔﮑـﺮات ….. ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ، دوﻟﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ را ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺑﻮروﮐﺮاﺳـﯽ ﮔﺴـﺘﺮده دوﻟﺘـﯽ داﻧﺴـﺘﻪ و ﻋﺎﻣـﻞ. اﺻﻠﯽ ﭘ … در ﺣﻘﯿﻘـﺖ، دوﻟـﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤـﯽ اﻗﺘﺼـﺎد را ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ …. ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺻﻠ. ﯽ. ﺗﺮﯾﻦ ….. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﻟﺰوﻣﺎً ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗـﺮار دادن ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻧﻤـ. ﯽ. ﺗﻮاﻧـﺪ.

ﺻﻠﺢ ﺫﻫﻨﻰ ﻭ ﺻﻠﺢ ﻋﻴﻨﻲ.

این تفکر مطلقا محافظه کارانه است و فضا برای تولید و بازتولید … خارج می کند و تنها با “ایدئولوژی” و مذهب او مبارزه می کند، بدون شک هر چه باشد ….. هنگامی که کمونیست ها از مفهوم دولت صحبت میکنند ازاَن به عنوان یک ابزار در خدمت منافع طبقه ی … های اجتماعی به طور کل از بین رفته و آزادی به معنای حقیقی و عینی خود، …

دﻳﻦ و اﻧﻘ ب و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم را ﻧﺎدﻳﺪه ﺑﮕﻴﺮد/ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ …… و@اﻧﺤﺮاف دوﻟﺖ از ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﻧﻬﺎد دﻳﻦ ﻫﻢ ﺳﺮاﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﭼﻬﺮ ﻣـﻠﻜﻮﺗﻲ …… ٢٠اﻟﻬﻲ, ﺑﻪ واﺟﺐ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﻖ او ﭼﻨﻴﻦ واﻗﻌﻪاي ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ/ …. ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻲ از ﻣﻨﻜﺮ, در ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻈﺎم اﺳ ﻣﻲ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ, ﺑﻠﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻈﺎﻣﻲ, ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون … آﻧﭽﻪ در ﻓﻘﻪ, ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان >وﺟﻮب ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم<, ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ, ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﻋﻢ ﭘـﺎﺳﺦ:.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر